english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » LXV. výzva (uzavřena 23. 3. 2015)

LXV. výzva (uzavřena 23. 3. 2015)

LXV. výzva pro žádosti o podporu v PO7

18.02.2015
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7.
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. února 2015 do 23. března 2015. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp2007-2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Omezení v rámci výzvy:
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
Osobní náklady nejsou způsobilé - využití křížového financování není povoleno.
Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.

Upozornění pro žadatele:
V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B" uvede žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31. 12. 2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.

V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k následnému plánu činnosti - povinné příloze žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Další specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci této výzvy jsou uvedeny přímo v textu výzvy, věnujte mu proto náležitou pozornost.

Dokumenty k LXV. výzvě
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.