english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » LIX. výzva (uzavřena 30. 5. 2014)

LIX. výzva (uzavřena 30. 5. 2014)

LIX. výzva OPŽP

28.02.2014
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
  • 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
  • 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
  • 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR nebo AOPK ČR (v případě žádostí do prioritní osy 6) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp2007-2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci těchto výzev jsou uvedeny v textech jednotlivých výzev, věnujte jim proto náležitou pozornost.

Informace k veřejné podpoře:

V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 - 31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a již nové znění Pokynů o regionální státní podpoře na roky 2014 -2020 viz příloha „Nová mapa regionální podpory pro Českou republiku." Podrobnější informace o vývoji v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.

Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti. 

Dokumenty k LIX. výzvě




Partneři

Evropská unie



Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.