english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » LII. výzva (uzavřena 15. 1. 2014)

LII. výzva (uzavřena 15. 1. 2014)

Prodloužení příjmu žádostí v rámci LII. výzvy (PO 4)

18.12.2013
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v souladu s textem LII. výzvy zveřejněným dne 20. 9. 2013 o prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 15. 1. 2014.

Současně se rovněž prodlužuje lhůta pro dodání jedné z povinných příloh k žádosti o podporu - územního rozhodnutí s nabytím právní moci, a to na standardních 60 dnů od ukončení příjmu žádostí v LII. výzvě. Tato změna je zveřejněna v podobě dodatku k výzvě.

LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4

20.09.2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v PO 4.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 25. září do 18. prosince 2013možností prodloužení do 15. ledna 2014 s ohledem na aktuální stav disponibilních prostředků Fondu soudržnosti.

V případě převisu úspěšných projektů navržených na schválení k financování nad disponibilní alokací v okamžiku vyhodnocení projektů podaných do 18. 12. 2013, bude přebytek projektů nad alokací zařazen do zásobníku projektů. Dojde-li k uvolnění dalších finančních prostředků Fondu soudržnosti, budou žádosti ze zásobníku projektů vyjmuty a schváleny k financování.

Nebude-li disponibilní alokace vyčerpána žádostmi podanými do 18. 12. 2013, bude výzva prodloužena do 15. 1. 2014, přičemž proces schvalování a zařazení projektů do zásobníku bude shodný s výše uvedeným.

V rámci výzvy bude možné podpořit žádosti z oblastí podpory 4.1 i 4.2, podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012  pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Omezení v rámci výzvy:

Přijatelné jsou pouze žádosti na projekty, které budou realizačně i finančně ukončeny do konce roku 2015. Žadatel je povinen k žádosti doložit podrobný harmonogram postupu realizace projektu, ze kterého bude vyplývat ukončení realizace projektu v roce 2015 včetně vyrovnání veškerých závazků příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly "Zásady financování - náležitosti Žádosti o platbu."

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp2007-2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Text LII. výzvy, Hodnoticí kriteria LII. výzvyPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.