english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » L. výzva (uzavřena 29. 11. 2013)

L. výzva (uzavřena 29. 11. 2013)

XLIX. a L. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 3 a 6

26.06.2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy v prioritních osách 3 a 6 jsou s ohledem na ukončování stávajícího programového období 2007-2013 vyhlášeny na zbývající objem finančních prostředků v daných prioritních osách.

„Chceme tak vyjít vstříc všem zájemcům o podporu a zároveň naplnit akcelerační opatření v Operačním programu Životní prostředí. Rovněž zjednodušujeme cestu žadatelů ke spuštění projektu a zkracujeme administrativní procesy na minimum", říká I. náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvami pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Implementační dokument (ID) a směrnice MŽP č. 12/2012 byly aktualizovány, při přípravě žádostí je nutno řídit se aktuálními verzemi (ID s účinností od 20. 6. 2013 a směrnice účinná od 24. 6. 2013).

Příjem a hodnocení žádostí v XLIX. a L. výzvě bude probíhat po skupinách - první skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013.

Oproti platnému Plánu výzev OPŽP pro rok 2013 je jako jedno z akceleračních opatření zkráceno hodnocení jednotlivých skupin projektů v XLIX. a L. výzvě ze tří měsíců na dva. Toto opatření urychlí proces hodnocení a přispěje k celkovému zefektivnění administrace programu.

Informace ke konci programového období 2007 - 2013 pro žadatele ve všech výzvách:

Aby měli žadatelé a příjemci podpory jistotu, že jim budou proplaceny veškeré nárokované způsobilé výdaje, je nutné podat žádosti o platbu nejpozději do konce listopadu 2015.

 

Pro žadatele v PO 6 uvádíme upřesňující výklad pojmů tůň, mokřad a malá vodní nádrž, které budu použity při hodnocení žádostí v OPŽP.

Určující znaky pro kategorii „malá vodní nádrž":

  • 1. Objekt je vodoprávním úřadem klasifikován a povolován jako vodní dílo - malá vodní nádrž, vodní nádrž, nádrž, rybník.
  • 2. Zcelkové normální (provozní) hloubky u hráze je více než třetina hloubky vytvářena vzdouvacím efektem hráze.
  • 3. Objekt je vybaven spodní výpustí.

Pozn.: Normální (provozní) hloubka nádrže je určena převýšením mezi nejnižším místem dna u paty hráze a kótou normální (provozní) hladiny. Tato kóta je zpravidla stanovena vodoprávním úřadem v povolení k nakládání s vodami (následně je přenesena do manipulačního řádu nádrže/rybníka). Tato kóta často v praxi odpovídá pevné hraně bezpečnostního přelivu vodního díla.

Určující znaky pro kategorii „tůň (mokřad)":

Tůně (mokřady) mohou být územně a vodoprávně řešeny jako vodní díla včetně povolení k nakládání s vodami a mohou zahrnovat některé technické objekty (napájecí a přítokové zařízení, bezpečnostní přeliv, nízká zemní hráz působící vzdutí nejvýše do 1/3 normální (provozní) hloubky u hráze). Eventuálně mohou být vybaveny spodní výpustí, pokud nebudou vodoprávním úřadem klasifikovány jako malá vodní nádrž, vodní nádrž, nádrž, rybník. Účel, umístění a manipulace s výpustí bude jednoznačně popsán v projektu. Účel musí sledovat zájmy ochrany přírody, podpory biodiverzity a cíle programu.

Preferuje se přírodě blízké provedení tůní (mokřadů). Pokud tyto objekty jsou neodůvodněně navržené přírodě vzdálenějším způsobem, budou hodnoceny méně příznivě v kritériu „Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení a technologií ve srovnání s nejlepším možným postupem)".

Objekty tůň (mokřad) jsou určeny pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity. Nejsou určeny k chovu ryb ani vodní drůbeže. Přípustné jsou výhradně specifické rybí obsádky určené k udržení příznivých ekologických poměrů, zejména k potlačování invazních druhů.

Pozn.: Pro tuto kategorii není normální (provozní) hloubka stanovena. Míněna je největší hloubka u paty svahu (hráze) až po ustálenou hladinu vody v tůni (mokřadu). Ustálená hladina je určena hladinou podzemní vody, průsakem z okolí nebo okrajem přepadu (kótou bezpečnostního přelivu) odtoku vody. Nejedná se o hloubku v místě prohloubených jam ve dně tůně (určených například pro zimování některých skupin živočichů).

XLIX. výzva - prioritní osa 6, výzva pro žadatele správy národních parků.

Žádosti jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013Dokumenty k XLIX. výzvě.

XLIX. výzva PO 6 pro žadatele národní parky má stanovenu pevnou alokaci ve výši 300 mil. Kč. Předložené projekty, které překročí zbývající alokaci v rámci dané PO, budou zařazeny do zásobníků (viz aktualita „Program OPŽP pracuje i se zásobníkem projektů"), ze kterých budou postupně vyjímány k další administraci na základě uvolnění finančních prostředků (vlivem úspor ze zadávacích řízení, odstoupení od realizace schválených akcí, či vlivem jiných úspor). Další výzvy budou vyhlášeny v souladu s Plánem výzev. 

V rámci této výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:
  • Rozhodnutí o povolení ke kácení a Souhlas orgánů památkové ochrany. Tyto doklady budou předloženy nejpozději společně s dalšími podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dle přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012).

Upřesnění podkladů, které je žadatel povinen předložit k žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, je uvedeno v textu výzvy, věnujte proto výzvě náležitou pozornost.

L. výzva - prioritní osy 3 a 6.

Žádosti jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013Dokumenty k L. výzvě.

V rámci této výzvy v prioritní ose 3 není žadatel povinen k žádosti předkládat:
  • Projektovou dokumentaci, 
  • Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.
Upozornění pro žadatele v rámci této výzvy v prioritní ose 3:
  • Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.
V rámci této výzvy v prioritní ose 6 není žadatel povinen k žádosti předkládat:
  • Rozhodnutí o povolení ke kácení a Souhlas orgánů památkové ochrany. Tyto doklady budou předloženy nejpozději společně s dalšími podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dle přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012).

Upřesnění podkladů, které je žadatel povinen předložit k žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, je uvedeno v textu výzvy, věnujte proto výzvě náležitou pozornost.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.