english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XLIV. výzva (uzavřena 7. 3. 2013)

XLIV. výzva (uzavřena 7. 3. 2013)

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLIV. výzvu na zateplení veřejných budov

20.02.2013
Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. února 2013 do 7. března 2013.

Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. Jedná se o podporu v rámci Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov).

Neúspěšní žadatelé z předchozích výzev mohou v případě nového podání žádosti využít původní přílohy, které jim na vyžádání zašle Státní fond životního prostředí.

V rámci výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:

  • projektovou dokumentaci,
  • stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
  • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídícího orgánu OPŽP.

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3, která bude opět zaměřena na podporu zateplování veřejných budov, ale bude cílena na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, až po roce 2013.

Veškeré informace a dokumenty v XLIV. výzvě.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.