english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XLII. výzva (uzavřena 23. 11. 2012)

XLII. výzva (uzavřena 23. 11. 2012)

Vyhlášení XLII. výzvy OPŽP na individuální projekty v prioritní ose 6

14.09.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XLII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na individuální projekty v prioritní ose 6. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 24. září do 23. listopadu 2012.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:
  • V oblastech podpory 6.2 a 6.4 platí u určitých opatření omezení typu přijatelných žadatelů.
  • Specifická omezení pro jednotlivé oblasti podpory jsou uvedena vždy pod výčtem podporovaných opatření.

Současně s výzvou byla na stránkách www.opzp2007-2013.cz uveřejněna nová verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP (dále jen Závazné pokyny). Předmětem aktualizace Závazných pokynů byla především integrace bývalých příloh č. 1 a 4 předchozí Směrnice MŽP č. 3/2011 tak, aby žadatelé měli informace o podání žádosti a povinných podkladech v jednom uceleném dokumentu. Závazné pokyny jsou tedy strukturovány mírně odlišně než v případě předchozí verze:

  • přehled podkladů potřebných pro podání žádosti je uveden v kapitole č. 2 v řazení dle prioritních os,
  • v kapitole 3 jsou uvedena kritéria pro zařazení žadatelů do procesu prověření bonity a s tím související povinné doklady ekonomického charakteru.

Informace v jednotlivých kapitolách a dílčích celcích jsou v ZPŽP vzájemně provázány odkazy, orientace a vyhledání potřebných údajů by tedy měla být jednodušší.

Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.6 dle kapitoly 2 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (str. 46) žadatel nepředkládá jako doklad k žádosti, AOPK ho zpracuje po podání žádosti před zahájením hodnocení.

Dokumenty ke XLII. výzvě OPŽP
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.