english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXXVIII. výzva (uzavřena 31. 8. 2012)

XXXVIII. výzva (uzavřena 31. 8. 2012)

XXXVIII. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

10.05.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 1. června do 31. srpna 2012.

Alokace finančních prostředků na schválené projekty v této výzvě je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč, přičemž min. 1 mld. Kč je určena pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:
  • Tato výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle vyjádření Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) tzv. Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.
  • Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v podoblasti podpory 2.1.3. - pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti, je limitována částkou 400 mil. Kč.
  • V případě pořízení obnovitelného zdroje energie platí, že může být předmětem podpory pouze v případě, že jeho jmenovitý výkon nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu zdroje, kterého se týká podpora a v daném poměru musí být také zajištěn následný provoz (výroba energie) po dobu udržitelnosti. Toto musí být jednoznačně definováno v Energetickém auditu.
  • V rámci podoblasti 2.1.3 (kropící a samosběrné vozy) nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na úklid chodníků a dalších prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí vždy jednat o silniční komunikace a jiná prostranství s dopravou.
Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011:
  • U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) není při podání žádosti potřeba dokládat územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) s nabytím právní moci. Toto bude nutno předložit nejpozději před předáním projektu ke schválení na Řídicí výbor OPŽP.
  • U relevantních projektů napříč podoblastmi podpory je žadatel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory tzv. „Oznámení o výpočtu poplatku (§ 19 zákona 86/2002 Sb.) a ohlášení souhrnné provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování (§ 18 vyhlášky 205/2009 Sb.)" za poslední tři ukončené ohlašovací roky.
  • Další informace k přílohám žádosti o podporu a příslušné metodické pokyny především pro podoblasti podpory 2.1.3 a 2.2d) jsou součástí textu výzvy uveřejněného na stránkách OPŽP.
Text a veškeré dokumenty k XXXVIII. výzvěPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.