english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXXVII. výzva (uzavřena 31. 7. 2012)

XXXVII. výzva (uzavřena 31. 7. 2012)

Prodloužení příjmu žádostí pro XXXVII. výzvu OPŽP

04.06.2012
Ministerstvo životního prostředí jako Řídicí orgán OPŽP rozhodlo dne 4. 6. 2012 o prodloužení lhůty pro příjem žádostí v rámci XXXVII. výzvy na projekty Prioritní osy 1 v podoblasti podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Nový termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. července 2012. Důvodem prodloužení je nedostatek kapacit Ministerstva životního prostředí pro vydávání odborných posudků k žádostem v této výzvě, a tedy snaha zachovat jednotné nediskriminační podmínky tak, aby všichni žadatelé mohli řádně podat kompletní žádost.

XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní

06.04.2012
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012.

Výzva se vztahuje na individuální projekty, jejichž celkové náklady jsou do 50 mil. EUR včetně DPH.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v rámci Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315, případně její novelizaci. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP  v sekci dokumenty ke stažení.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1. 3 Omezování rizika povodní

1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
  • zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,
  • *podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,
  • *vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

*Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP a z minimálních požadavků na obsah žádosti o stanovisko MŽP ke studii proveditelnosti a na studii proveditelnosti.

Další podklady a informace - http://www.povis.cz/html/. Upozorňujeme zejména na dokument „Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1", ve kterém jsou nově uvedeny důležité informace týkající se spolu se žádostí o podporu předkládané projektové dokumentace.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč.

Typ žadatele

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy

Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů:

  1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi pro obce a města, svazky obcí, kraje.
  2. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi pro státní podniky, státní organizace, Českou republiku prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace - stát.
  3. Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v celkovém hodnocení.

Text  XXXVII. výzvy, Hodnoticí kritéria XXXVII. výzvy

K výpočtům pro XXXVIII. výzvu OPŽP můžete použít aplikaci VÚZT

Při tvorbě Studie proveditelnosti v rámci relevantních projektů připravovaných do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí můžete použít aplikaci pro výpočet roční produkce emisí amoniaku.

Na internetových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky v. v. i., byla zveřejněna aplikace pro výpočet roční produkce emisí amoniaku ze zemědělských zdrojů dle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Tuto aplikaci je možno použít při tvorbě Studie proveditelnosti v rámci relevantních projektů připravovaných do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. 

Program umožňuje provádět výpočet emisí amoniaku jak pro účely kategorizace zdroje, tak za účelem vykazování celkových ročních emisí amoniaku při započtení snižujících technologií, uvedených v metodickém pokynu „Stanovení kategorie a uplatnění snižujících technologií u zemědělských strojů" Odboru ochrany ovzduší Ministerstva Životního prostředí (MŽP), publikovaného ve Věstníku MŽP, ročník XXI, částka 12/2011.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.