english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XXVII. výzva (uzavřena 15. 7. 2011)

XXVII. výzva (uzavřena 15. 7. 2011)

XXVII. výzva vyhlášená pro prioritní osy 1, 4 a 6

09.05.2011
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není MŽP, mají povinnost doložit spolu se žádostí i souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu.

XXVII. výzva

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, 4 a 6 jsou přijímány od 16. května 2011 do 15. července 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8,1 mld. Kč, z toho na prioritní osu 1 ve výši 1,5 mld. Kč, prioritní osu 4 ve výši 2,5 mld. Kč (z toho na oblast podpory 4.1 ve výši 1 mld. Kč a na oblast podpory 4.2 ve výši 1,5 mld. Kč) a prioritní osu 6 ve výši 4,1 mld. Kč (z toho na oblast podpory 6.1 ve výši 50 mil. Kč, na oblast podpory 6.2 ve výši 1 mld. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 600 mil. Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 1,2 mld. Kč, z toho 1,1 mld. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 mil. Kč na ostatní opatření, na oblast podpory 6.5 ve výši 550 mil. Kč, na oblast podpory 6.6 ve výši 700 mil. Kč).

U projektů podaných v oblasti podpory 1.3, které ve svém záměru řeší modernizaci či budování lokálních výstražných systémů ochrany před povodněmi, doplňte žádost o:

  • Stanovisko vodohospodářského dispečinku místně příslušného Podniku Povodí s.p.
  • Stanovisko odboru hydrologie místně příslušné pobočky ČHMÚ

Kontakty na relevantní pracovníky Podniku Povodí a ČHMÚ, kteří jsou kompetentní k vydávání těchto stanovisek, naleznete v příloze.

Text výzvy, hodnotící kritéria a přílohy
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.