english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XVIII. výzva (pro PO 2 zrušena 17. 1. 2011, pro PO 3 ukončena 30. 6. 2011)

XVIII. výzva (pro PO 2 zrušena 17. 1. 2011, pro PO 3 ukončena 30. 6. 2011)

Upozornění na zrušení části XVIII. výzvy OPŽP (osa 2)

15.02.2010
Dne 15. 2. 2011 byla vyhlášena XVIII. výzva OPŽP pro prioritní osu 2 a 3.
Zveřejněním dodatku k této výzvě (dne 17. 1. 2011) byl zrušen příjem žádostí do XVIII. výzvy v prioritní ose 2, a to na základě skutečnosti, že byl souběžně otevřen příjem žádostí do XXIII. a XXIV. výzvy OPŽP, kde byly přijímány žádosti do prioritní osy 2 za stejných podmínek jako v XVIII. výzvě OPŽP.
Z tohoto důvodu byli žadatelé žádáni, aby žádost vyplnili znovu v rámci XXIII. nebo XXIV. výzvy OPŽP. Pro osu 3 zůstala XVIII. výzva beze změny.

Výzva XXIII.

Výzva XXIV.


Původní oznámení o XVIII. výzvě

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje XVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.  Žádosti o podporu tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou přijímány kontinuálně od 1. března 2010 do 30. června 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. Kč, z toho na Prioritní osu 2 ve výši 4 mld. Kč a na Prioritní osu 3 ve výši 1 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory: 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší


Podoblast podpory: 2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,
 • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.
Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 2.2 - Omezování emisí


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým.
 • Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů.

Omezení v rámci výzvy: Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 může dosáhnout 300 mil. Kč.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny


Podoblast podpory: 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
 • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
Podoblast podpory: 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 • výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 • výstavba větrných elektráren,
 • výstavba geotermálních elektráren.
Podoblast podpory: 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
 • instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Omezení v rámci výzvy: Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.2 může dosáhnout 50 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.3 může dosáhnout 100 mil. Kč.

Tento limit neplatí pro kombinované projekty spadající do podoblastí 3.1.3 a 3.1.1 a zaměřené na výstavbu či rekonstrukci centrálních či blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie.

V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Úplný text XVIII. výzvy, Hodnotící kriteria včetně příloh 
Další dokumenty k XVIII. výzvě
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.