english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XV. výzva (uzavřena 30. 6. 2011)

XV. výzva (uzavřena 30. 6. 2011)

XV. výzva OPŽP nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu

04.12.2009
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily již XV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Žádosti budou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011. Výzva je určena pro projekty vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady a snižování emisí.

Dotace jsou určeny na regionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu a zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu. O podporu budou moci žádat  také projekty rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích i velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, které sníží emise zejména NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoří nové kapacity na spoluspalování odpadu (např. náhrada kotle, rekonstrukce spalovací komory, instalace filtrů, měření emisí).

"Abychom omezili skládkování bioodpadu a nemuseli platit vysoké pokuty za neplnění evropské směrnice, musí být vedle razantního nárůstu recyklace také postavena nová zařízení na zpracování směsného odpadu o kapacitě nejméně 1 milion tun ročně. Poprvé proto poskytneme dotace na mechanicko-biologickou úpravu s následným využitím či na energetické využití odpadu. Nastavili jsme přitom přísné podmínky zajišťující, aby nová zařízení ve svých regionech neomezovala recyklaci. V dotační podpoře třídění a recyklace samozřejmě pokračujeme," říká Jan Dusík, ministr životního prostředí.

„Výše prostředků určená pro tuto výzvu dosahuje částky 8 miliard korun. Z toho na projekty vedoucí ke  zkvalitnění nakládání s odpady je určeno 6 miliard korun a na projekty vedoucí ke snižování emisí 2 miliardy korun," uvedl Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Dotaci nezíská zařízení k energetickému využití (spalovna) nebo zařízení k mechanicko-biologické úpravě odpadu, pokud by jeho roční kapacita přesahovala polovinu roční produkce komunálního odpadu v obcích, z nichž bude dané zařízení odebírat odpad. Další kriteria pak výrazně zvyšují laťku pro použité technologie.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 12/2009. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp2007-2013.cz. V návaznosti na požadavky Přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2009, která stanoví požadované přílohy k projektové žádosti o podporu z OPŽP, předloží žadatel současně s projektovou žádostí projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně dokumentu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci je možné doložit dodatečně, nejpozději do 6 měsíců od akceptace žádosti.

Projektové žádosti je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, do 16.00 hodin posledního dne výzvy, tj. do 30. 6. 2011. V případě zaslání poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Úplné znění XV. výzvy OPŽP, Hodnotící kriteria, Příloha č. 1 k Hodnotícím kriteriím, Příloha č. 2 k Hodnotícím kriteriím

17. 1. 2011 byly zveřejněny dodatky k textu XV. výzvy

Rozhodnutím Řídícího orgánu OPŽP byla zrušena kategorie projektů "individuální projekt ve specifickém režimu." V návaznosti na toto rozhodnutí, které bylo vyvoláno změnou evropské legislativy (nařízení EP a Rady č. 539/2010 ze dne 16. června 2010) došlo k úpravě závazných dokumentů OPŽP - Směrnice, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory a text XV. a XVIII. výzvy, které byly vyhlášeny ještě před přijetím zmíněného nařízení. Celý text článku.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.