english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XVII. výzva - pro osy 2 a 3 (uzavřena 24. 5. 2010)

XVII. výzva - pro osy 2 a 3 (uzavřena 24. 5. 2010)

XVII. výzva OPŽP - podpora v rámci prioritních os 2 a 3

11.02.2010
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje XVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010. Pozor lhůta pro podávání žádostí prodloužena do 24. května 2010.

Příjem žádostí o podporu do XVII. výzvy OPŽP je prodloužen do pondělí 24. 5. 2010 do 16 hodin. V tomto termínu je nutno žádost nejen elektronicky odeslat prostřednictvím aplikace Bene-fill, ale též fyzicky doručit na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na Prioritní osu 2 ve výši 4 mld. Kč a na Prioritní osu 3 ve výši 4 mld. Kč (z toho na oblast podpory 3.1 včetně kombinovaných projektů 3.1.1. s 3.2.1 ve výši 3,6 mld. Kč a na podoblast podpory 3.2.2 ve výši 0,4 mld. Kč).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory: 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší


Podoblast podpory: 2.1.1. - Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan butanu.

Podoblast podpory: 2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,
 • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast podpory: 2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel vúzemně plánovací dokumentaci.

Podoblast podpory: 2.1.4. - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší vcelorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů;
Omezení v rámci výzvy: V rámci této výzvy budou u podoblasti 2.1.4. přijímány pouze projekty na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší zaměřených na sledování suspendovaných částic PM10, PM2,5 a benzenu.
Způsobilé výdaje pro projekty v rámci podoblasti 2.1.4. jsou následující:

- Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspendovaných částic PM10 jsou stanoveny ve výši 550 000,- Kč s DPH.
- Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspendovaných částic PM2,5  jsou stanoveny ve výši 550 000,- Kč s DPH.
- Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspendovaných částic benzenu jsou stanoveny ve výši  300 000,- Kč s DPH.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 2.2 - Omezování emisí


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým.
 • Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů.
 • Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek).

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny


Podoblast podpory: 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
 • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podoblast podpory: 3.1.2. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 • výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 • výstavba větrných elektráren,
 • výstavba geotermálních elektráren.

Podoblast podpory: 3.1.3. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
 • instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Omezení v rámci výzvy: Ve všech  podoblastech mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


Podoblast podpory: 3.2.1. - Realizace úspor energie

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).
Podoblast podpory: 3.2.2. - Využívání odpadního tepla

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Omezení v rámci výzvy: Žádosti do oblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze podané v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1. při realizaci rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění nebo v kombinaci s podoblastí 3.2.2 při realizaci využití odpadního tepla pro lokální vytápění. V případě kombinace podoblasti 3.1.1 a 3.2.1 budou žádosti primárně zařazeny do podoblasti 3.1.1.

V podoblasti 3.2.1 mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 60 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Úplný text XVII. výzvy, Hodnotící kriteria včetně příloh
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.