english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XIV. výzva (uzavřena 5. 1. 2010)

XIV. výzva (uzavřena 5. 1. 2010)

Čtrnáctá výzva OPŽP otevírá čtyři oblasti podpory

26.10.2009
XIV. výzva Operačního programu Životní prostředí se vztahuje na čtyři prioritní osy. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. listopadu 2009 do  5. ledna 2010. Celkem je k rozdělení připraveno 6,85 miliard korun.

Ve XIV. výzvě je možné podávat žádosti o podporu ve čtyřech osách

  • Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (osa 1)
  • Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (osa 5)
  • Zlepšování stavu přírody a krajiny (osa 6)
  • Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (osa 7)

Snižování rizika povodní

V rámci prioritní osy 1 je ve XIV. výzvě možné žádat o podporu projektů zaměřených na snižování rizika povodní, konkrétně budování systému předpovědní povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi, zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů a vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření  a dále projekty zaměřené na úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu a na výstavbu poldrů. Pro žadatele z oblasti podpory 1.3.1 byly vytvořeny podpůrné materiály.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tisíc korun, alokace pro projekty z první prioritní osy činí 1 miliardu korun.

Omezování průmyslového znečištění
a snižování environmentálních rizik

V rámci páté prioritní osy mohou žadatelé předkládat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění, konkrétně rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění, rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí a vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností.

Dále budou podpořeny projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik, konkrétně projekty řešící vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií, výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií a vytvoření výukových a expertních center REACH. Alokace pro projekty z páté prioritní osy činí 1 miliardu korun.

Zlepšování stavu přírody a krajiny

V šesté prioritní ose je možné podávat žádosti do všech šesti oblastí podpory
6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000.
6.2 - Podpora biodiverzity.
6.3 - Obnova krajinných struktur.
6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny.

6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.
6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty z osy 6 bude činit 4,35 miliardy korun.

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

V rámci sedmé osy je možné podávat projekty spočívající v rekonstrukci, dostavbě nebo přístavbě stávajících objektů center a poraden, projekty řešící vznik nových center a poraden, technické vybavení center a poraden investičního charakteru a tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru. Pro tyto projekty je připraveno 500 milionů korun.

Důležité obecné informace

Důležité podrobnosti k obsahu výzvy a omezení u jednotlivých prioritních os najdete v oficiálním textu XIV. výzvy. Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Žádosti je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR (pro Prioritní osu 6 a oblast podpory 1.3.2 na krajská pracoviště AOPK) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Úplný text XIV. výzvy,
Hodnotící kriteria pro XIV. výzvu
Náklady obvyklých opatření PO 6 + 1.3,
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.