english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » IX. výzva (uzavřena 14. 12. 2009)

IX. výzva (uzavřena 14. 12. 2009)

Devátá výzva OPŽP - pro velké projekty v ose 1

19.03.2009
Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky vyhlašuje 9. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 23. března 2009 do 14. prosince 2009.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí být v souladu
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v směrnici MŽP č. 5/2008, ve znění dodatku č. 1. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hod. posledního dne lhůty.
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty, zvláště pak Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.1 - Snížení znečištění vod


Podoblast podpory: 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad 2 000 EO:
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO.
Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích pod 2 000 EO
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2 000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a vpovodí vodního díla Nové Mlýny v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.

Omezení v rámci výzvy: Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglomerace uvedené v seznamu aglomerací, který je přílohou Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. V rámci tzv. skupinových projektů budou přijatelné i aglomerace do 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu za předpokladu splnění čl. 2 odst. 5 dodatku č. 1 k směrnici MŽP č. 5/2008.

V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek:
 • navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém (čili je technicky nezbytná pro napojení nového znečištění vrámci projektu),
 • objem rozpočtových nákladů vžádosti o podporu na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody


Podporované aktivity (typy projektů):
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
  a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel.
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě; na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Text IX. výzvy, Hodnotící kriteria pro IX. výzvuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.