english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » XII. výzva (uzavřena 15. 10. 2009)

XII. výzva (uzavřena 15. 10. 2009)

Nabídka podpory pro čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodouTisková zpráva

14.08.2009
Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) a Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP) dnes vyhlásily již XII. kolo příjmu žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva je určena pro projekty vedoucí ke snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody. Žádosti o dotace na projekty bude možné podávat od 24. srpna 2009 do 15. října 2009.

Prostředky v této výzvě jsou určeny na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV, včetně vhodného řešení kalového hospodářství. Podpořena bude také výstavba a dostavba veřejných stokových systémů. Žádosti pro podporu těchto projektů mohou podávat obce s více než 2000 ekvivalentními obyvateli*, které jsou zároveň uvedeny v seznamu aglomerací vydaném MŽP a MZe.

Dvanáctá výzva se týká také zlepšení jakosti pitné vody - podpořena bude výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody a výstavba rozvodných sítí pitné vody v obcích nad 2 000 obyvatel.  Přijímány budou ale pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě.

Výsledky dvanácté výzvy budou známy po schválení řídícím orgánem OPŽP v únoru 2010.

V oblasti vodohospodářské infrastruktury je stále ještě možné podávat žádosti na tzv. velké projekty (projekt s náklady nad 25 mil. EUR) v rámci IX. výzvy, a to až do 19. prosince 2009.  Další výzva v oblasti vodohospodářské infrastruktury bude zveřejněna na podzim. Bude se týkat snížení znečištění z komunálních zdrojů v obcích pod 2000 ekvivalentních obyvatel a výstavby a dostavby (nikoli rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů.

„V podzimní výzvě pro aglomerace do 2000 ekvivalentních obyvatel se očekává velký zájem žadatelů, bude stanovena maximální alokace na schválené projekty", uvedl Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP, „žádost o podporu proto musí být na realizaci projektu, který  řeší zneškodňování odpadních vod co nejefektivněji vzhledem k velikosti zdroje znečištění, a to jak co se týká realizačních nákladů, tak i následného provozu a tedy zajištění udržitelnosti projektu".

Do začátku srpna bylo v prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní schváleno 254 projektů s celkovou výší podpory 21 miliard korun, z toho 40 projektů s podporou téměř více než 2 mld. Kč je v etapě realizace stavby, 200 milionů korun je už na účtech příjemců. Většina projektů je v etapě finální projektové přípravy - zpracování dokumentace pro stavební řízení a následné vyřizování stavebního povolení, což je v případě liniových staveb záležitost časově náročná. Největší projekty se realizují v okresech Brno-venkov, Třebíč a Šumperk.

Pro další projekty v oblasti snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody nabízí OPŽP ještě více než 29 miliard korun, tj. 58 % celkové alokace pro tyto oblasti podpory.

MŽP a SFŽP připravili pro investory a potencionální žadatele z OPŽP celou řadu odborných publikací, které jsou financovány z prostředků technické asistence - Prioritní osy 8 OPŽP. Pro menší obce je určena metodická příručka Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel, pro větší zdroje znečištění byla zpracována metodická příručka Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí. Obě jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách OPŽP.

* Ekvivalentní obyvatel (EO) - je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den.

Text XII. výzvy OPŽP, Hodnotící kriteria pro XII. výzvu, Aktuální Seznam aglomerací k 24. 7. 2009 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.