english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Ozeleneni sportparku Kazin ve meste Cernosice

Projekt předpokládal ozelenění lokality sportparku Kazín v Černošicích. Ten vznikl v bezprostřední blízkosti řeky Berounky v lokalitě Mokropsy a přináší do města tolik potřebné zázemí pro rekreaci a odpočinek místních obyvatel.
 

S ohledem na skutečnost, že celý areál se nachází na historické deponii zeminy, nebyla lokalita vhodně ozeleněna. Stávající plevelné porosty bylo třeba pravidelně likvidovat. Hlavním cílem projetu bylo celý areál doplnit vhodnými domácími druhy zeleně, které by odpovídaly podmínkám zvoleného stanoviště a specifickému využití místa. Celková plocha parku je 11 452 m2. Veškeré výsadby a povýsadbová péče byla konzultovány a odsouhlasena majitelem pozemku, tj. Českou republikou, zastoupenou na tomto místě Povodím Vltavy, s.p. a odpovídají specifickým potřebám místa, možnostem rozlivu řeky, apod. Veškerou povýsadbovou péči si bude žadatel zajišťovat prostřednictvím svých kvalifikovaných zaměstnanců Městského úřadu Černošice, odbor technické služby. Ti mají pro tyto úkony potřebnou praxi a jsou vybavení potřebnou mechanizací.

Cíle projektu - hlavním cílem projektu bylo rozšířit plochy zeleně v intravilánu města o 1,15 ha, zajistit zlepšení životního prostředí pro obyvatele města a zlepšit celkový vzhled a atraktivitu města Černošice.
Dílčí cíle:
  • výsadba stromů a další vhodné zeleně. Výsadby byly realizovány s ohledem na specifické potřeby daného místa, s ohledem na doporučení AOPK a s ohledem na pravidla OPŽP
  • odstranění a náhrada nevhodných druhů zeleně - nepůvodní, plevelné rostliny byly odstraněny s cílem nahradit je vhodnými domácími druhy, které lépe odpovídají potřebám kompozice parku a jsou vhodné pro dané stanoviště
  • zlepšení biodiverzity v sídle - v souvislosti s rozšířením ploch zeleně, s odstraněním nevhodné zeleně a novými výsadbami, se nepochybně zlepšily podmínky biodiverzity celého sídla
  • enviromentální výchova dětí a mládeže - nový park je bezpochyby oblíbeným cílem vycházek dětí ze dvou mateřských škol ve městě. Park je výhodné využívat i jako součást praktické výuky biologie dětí základní školy a to zejména z důvodu umístění velkého množství domácích dřevin
  • zlepšení podmínek pro vsakování vody v intravilánu města a to zejména osázením vhodných druhů rostlin v zátopovém území
Celkové náklady: 2 364 530 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 149 256 Kč
Celková výše podpory: 1 826 867 Kč
 
Příjemce: MESTO CERNOSICE
Místo realizace: Praha-západ, Středočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9027906
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03485
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.