english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Mokrad Nova Lhota P. C. 4125/691

Předmětem projektu bylo vybudování mokřadu v Nové Lhotě. Mokřad byl navržen jako mělká vodní plocha. Zdrojem vody jsou srážkové vody odtékající z povodí nad navrhovanou vodní plochou. Mokřad využívá jako zdroj vody i cestní příkop svádějící vody z horních částí povodí. Přítok do prostoru mokřadu zajišťuje záchytný průleh, který zachycuje vodu stékající jednak ze svahu nad nádrží a jednak přivádí vodu z cestní příkopy. Tento průleh je vlastně velmi mělký příkop. Opevnění je tvořeno pouze zatravněním. Místa vtoku do nádrže a výtoku do příkopy jsou opevněna kamennou dlažbou uloženou do betonového lože.
 

Cílem projektu je zvyšování retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha. Vybudování mokřadu je příznivé z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity, vede ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, k omezování vzniku rizikových situací (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách). Vede ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb. Funkcí této vodní plochy je kladný vliv na okolní porosty, pomáhá k zadržení vody v krajině, k transformaci povodňové vlny a zejména je přínosem pro vznik a rozvoj vodních či mokřadních společenstev.

Celkové náklady: 867 999 Kč
Celkové uznatelné náklady: 810 312 Kč
Celková výše podpory: 688 765 Kč
 
Příjemce: Obec Nova Lhota
Místo realizace: Hodonín, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9025276
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03532
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.