english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Lokalni biocentrum LBC 3a U stadionu a biokoridor K3 v Zidlochovicich

Projekt řešil založení části biokoridoru a biocentra lužního charakteru v nivě řeky Svratky. Řešené území o celkové rozloze 1,87 ha se po zrealizování projektu stalo součástí regionálního biokoridoru Svratky. Byly založeny luční a dřevinné porosty stanovištně odpovídající STG 1 BC 4.
 

Cíle projektu - zvýšení biodiverzity krajiny, zvýšení počtu a plochy prvků ÚSES, výrazné zkvalitnění kostry ekologické stability krajiny a tím zvýšení ekologické stability krajiny, zlepšení obrazu krajiny zvýšením počtu krajinných prvků, poskytnutí vhodných podmínek pro rozvoj společenstev ekosystému lužního lesa, výrazné navýšení ploch přírodě blízkého charakteru využitelných pro odpočinek obyvatel z blízkého okolí. Založením dřevinného vegetačního prvku bylo odcloněno území budoucí průmyslové zóny, založením stromořadí doplněn vegetační doprovod cyklostezky Brno-Vídeň.

Celkové náklady: 872 303 Kč
Celkové uznatelné náklady: 793 195 Kč
Celková výše podpory: 674 215 Kč
 
Příjemce: Mesto Zidlochovice
Místo realizace: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9028736
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.02963
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.