english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova rybnika v k.u. Dlouha Ves na parcelach 1065 a 1066

Hráz rybníka na parcelách 1065 a 1066 v k.ú. Dlouhá Ves  byla značně porušená, neměla žádný retenční prostor a hrozilo její protržení. Rybník má dřevěné vypouštěcí potrubí opatřené v rybníce dřevěným čepem, který umožňuje vypouštění rybníka. Regulace hladiny vody v rybníce není možná. Realizací projektu se zvětšil akumulační i retenční prostor rybníka.
 

Po hydrologické stránce došlo k vyrovnání odtoků. Při velkých vodách dochází k transformaci průtoků velkých vod, malé odtoky se mírně zvýšují. Rybník je vhodným napajedlem polní zvěře a je možné ho využít i pro požární účely v přilehlém komplexu lesů, ale i v obci. Pro vlhkomilnou flóru a faunu jsou zde vhodné životní podmínky a to zvláště v litorálním pásmu kolem nádrže, které zůstalo zachováno. Pokud by nedošlo k rekonstrukci hráze rybníka, hrozilo, že dojde k jejímu protržení a následnému lavinovitému protržení všech rybníků ve vsi.

Cíle projektu - Základním cílem projektu byla ochrana majetku a osob před povodněmi. Rybník je součástí soustavy několika rybníků, které tvoří protipovodňovou ochranu obce Dlouhá Ves. Ostatní rybníky již v minulosti prošly rekonstrukcí. Realizací projektu došlo k naplnění těchto dalších cílů: obnovení vodohospodářské funkce rybníka, zvýšení retenční schopnosti, zvýšení ovladatelného prostoru, omezení rizika zaplavení okolních nemovitostí a polností, stabilizace významného krajinného prvku, vybudování nové litorální zóny.

Celkové náklady: 813 119 Kč
Celkové uznatelné náklady: 812 739 Kč
Celková výše podpory: 621 745 Kč
 
Příjemce: Dolezal Radek
Místo realizace: Havlíčkův Brod, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9024956
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.02827
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.