english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace nadrze Dolnicek

Stávající nádrž má retenční a krajinotvorný účinek s významnou biologickou funkci. Byla však velmi zabahněna, čímž byla velmi narušena její funkce. Hráz neměla dostatečný sklon návodního svahu a nebyl zde vybudován bezpečnostní přeliv, při velkých vodách tak hrozilo její protržení.
 

K obnově a zachování účelu a funkčnosti nádrže bylo zapotřebí provést její odbahnění, opravu hráze a vybudovat bezpečnostní přeliv. Dále byly břehy osázeny autochtonními dřevinami. Revitalizace byla provedena při zachování všech současných ekologických funkcí rybníka, v přítokové části rybníka bylo navrženo litorální pásmo, čímž vznikly příznivé podmínky pro rozmnožování a život obojživelníků a díky prohloubené tůni i možnost jejich přežití při vypuštění nádrže.

Revitalizací stavby byly docíleny ekologické efekty:
- byly vytvořeny příznivější podmínky pro život vodních živočichů vázaných na stojaté vody a jejich litorální zónu
- došlo ke zvýšení druhové biodiverzity v okolí nádrže
- značně se vylepšil vodní režim v okolí a zvýšila se ekologická stabilita území
- došlo současně ke zvýšení průměrných dispobilních zásob vody
- plánovaná výsadba břehových porostů z autochtonních dřevin zkvalitnila již existující porosty a zlepšila druhová pestrost dřevin a rostlin
- zvýšila se ekologická a estetická úroveň řešeného území, vznikl výraznější krajinotvorný prvek

Celkové náklady: 2 315 268 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 300 988 Kč
Celková výše podpory: 1 955 839 Kč
 
Příjemce: Obec Pysel
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9024666
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03160
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.