english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova potocni nivy bezejmenneho pritoku Hajskeho potoka

Projekt řeší území části zájmového povodí 1-13-01-060 bezejmenného pravostranného přítoku Hájského potoka v údolní nivě pod obcí Háje. Opatření se týká obnovy koridoru bývalého vodního toku v území, vymezeném pásem o šíři 10m. V tomto koridoru byla obnovena a vysázena listnatá zeleň, drenážní vody byly vyvedeny na terén a do koridoru toku. V rámci projektu došlo k vybudování dvou tůní, tří prohlubenin na zadržení vody a mokřadních ploch v místech přerušení odvodňovacích drenážních kanálů.
 

Cíle projektu:
1. Obnovit původní přirozenou funkci potoční nivy
2. Vybudovat 2 průtočné tůně
3. Vybudovat 3 prohlubeniny
4. Vybudovat přirozené koryto vodního toku
5. Výsadba stromů a dřevin
6. Zajistit každoroční údržbu vytvořeného díla
7. Vytvořit dostatek vhodného životního prostoru pro místní populaci živočichů a rostlin, vázaných na vodní a mokřadní prostředí
8. Navázat na biokoridor Hájského potoka ležícího v sousedství a vytvořit tak širší biokoridor dotčeného území
9. Zvýšit biodiverzitu celého území po stránce botanické, i zoologické
10. Umožnit hnízdění vodního ptactva v krytových křovinách a stromech koridoru stružky
11. Podstatně zvýšit migrační dostupnost celého území,zejména pro živočichy vázané na vodní prostředí a mokřady

Celkové náklady: 1 780 077 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 773 024 Kč
Celková výše podpory: 1 356 363 Kč
 
Příjemce: Simova Marcela
Místo realizace: Cheb, Karlovarský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9022876
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03105
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.