english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Revitalizace byvaleho vojenskeho arealu Zhuri u Rejstejna

V projektu jde o odstranění nevyužívaných staveb ve zvláště chráněném území a území zařazených do soustavy Natura 2000. Areál bývalé vojenské roty leží v Národním parku Šumava, v centrální části Šumavy, která je z hlediska ochrany přírody velmi cenná, velmi turisticky atraktivní a navštěvovaná.
 

Bývalá rota Zhůří u Rejštejna je umístěna cca 3 km za obcí Horská Kvilda ve směru na Rejštejn, ve II. zóně NP. Do areálu roty vede asfaltová komunikace přímo napojená na státní komunikaci Horská Kvilda - Rejštejn, která je v dobrém stavu a nebylo plánováno její odstranění, jelikož je přístupovou komunikací k soukromým objektům vně oplocení areálu a k zařízení mobilních telefonních operátorů taktéž v blízkosti areálu.

Projekt řeší demolici stávajících nadzemních a podzemních objektů v oploceném areálu bývalé vojenské roty Zhůří u Rejštejna, které sloužily vojenským účelům a byly opuštěné, nevyužívané a značně zchátralé, včetně likvidace vzniklých materiálů.

Demolováno bylo několik zděných objektů - ubykace, sklady, sklad paliva, agregát, PHM, kobka na střelivo a psinec. Tyto objekty byly již značně poškozeny, opotřebeny a v havarijním stavu. Do objektů zatékalo, chyběly výplně dveří i oken, opadávala jak vnitřní i venkovní omítka a byly narušeny i nosné konstrukce jak svislé /nosné obvodové zdi/ tak vodorovné /stropy/. Střešní konstrukce byly na některých objektech částečně či zcela zničené. Celý areál byl oplocen ocelovým plotem výšky 2,0 m. Toto oplocení bylo další z odstraňovaných objektů. Skládalo se ze zabetonovaných ocelových sloupků, několika ocelových vstupních vrat s výplněmi drátěným pletivem. V celé délce bylo drátěné pletivo již značně zkorodováno a na některých místech strženo. Taktéž byly v rámci demolice odstraněny zpevněné asfaltové plochy v areálu, kromě již výše zmiňované komunikace k soukromým objektům /finským domkům/ vně demolovaného areálu roty.

Nutno ještě zmínit odstranění a zaslepení podzemních sítí v prostoru celého areálu a to zaslepení kanalizační sítě - přípojek u paty objektů a kanalizace v místě kde tato opouští areál roty, vodovodních přípojek u paty demolovaných objektů a teplovodního kanálu. Taktéž byly odstraněny elektrorozvody kromě přípojky NN pro finské domky vně areálu jejíž trasa ovšem vedla vnitřkem areálu.

Demolice byla prováděna ručně s pomocí ručních strojů, pro odstranění hlavních konstrukcí byla použita běžná mechanizace. Vzhledem k tomu, že objekty ležely v chráněném území, nebyly používány trhaviny. Při bourání a odvozu materiálu bylo postupováno s maximálními ohledy na ochranu přírodního prostředí. Terén byl po odstranění objektů rekultivován.

Cílem projektu bylo odstranění nevyužívaných staveb ve zvláště chráněném území a uvedení areálu do stavu odpovídajícímu této skutečnosti. Strategickým cílem je posílení přírodnosti území postupným snižováním lidské intervence.

Celkové náklady: 11 865 386 Kč
Celkové uznatelné náklady: 9 774 808 Kč
Celková výše podpory: 8 308 586 Kč
 
Příjemce: Sprava Narodniho parku Sumava
Místo realizace: Klatovy, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9026426
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.5.00/08.03419
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.