english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Polna - vystavba rybnika "Ve Zlabu"

Rybník "Ve žlabu" byl vybudován v údolní nivě v dolní části bezejmenného potoka, který ústí do rybníka Březina na Šlapánce. Nově vybudovaný rybník slouží jako součást ekologické stability území vázaného na vodní režim a došlo k rozšíření prostoru pro vodní živočichy a také k rozšíření lučního pásma na zbývajících částech zabíraných pozemků nad rybníkem.
 

Zároveň bylo vytvořeno menší litorální pásmo nad zhlavím rybníka. Nově vybudovaný rybník slouží pro zachycení zakalených přívalových vod a tím je zamezeno znečištění vod v rybníku Březina na toku Šlapánka. Dále byla na pozemcích nad rybníkem až k příjezdové cestě provedena revitalizace a výsadba keřů a několika stromů. Z prostoru staveniště byla odstraněna deponie zemního materiálu a následně i drobné keře podél bezejmenného potoka. Humózní vrstva z celého staveniště byla uložena na hromady mimo staveniště zejména pro kompostování. Nově vybudovaný odpad od výpustě a přepadu rybníka byl zaústěn do rybníka Březina. Pro zásyp hráze byly použity zeminy z odkopávky dna rybníka. Při návodní straně hráze byly ukládány zeminy s vhodnými těsnícími vlastnostmi, propustnější zeminy byly naneseny při vzdušné straně hráze. Na patách svahu hráze byly použity kamenné úlomky z odkopávky. Požerák byl osazen dvojitou dluživou stěnou, v horní části požeráku byl vynechán otvor osazený jednoduchou dřevěnou stěnou pro možnost převádění vody z hladiny rybníka. Požerák byl umístěn 2,5 m od návodní strany hráze. Většina přepadních vod byla převáděna přes požerák rybníka, proto je bezpečnostní pojistný přepad navržen jako přelivná část hráze při pravé straně údolí, se zavázáním do rostlého terénu. Šířka na dně přepadu je 4,0 m se sklony snížení od hrany hráze 1:5 a 1:4. Přepadní hrana je jištěna betonovou zídkou o šířce 0,60 m a hloubce 1,2 m. Pod přepadem byl terén upraven do průlehu a osázen hluboko kořenící travou a keři. Pro násyp hráze byla převážně použita zemina z odkopávek v horní části dna rybníka.

Cíle projektu:
  • Zlepšení ekologické stability krajiny (rozšíření prostoru pro vodní živočichy, založení nového vodního biotopu včetně vytvoření menšího litorálního pásma nad zhlavím rybníka)
  • Zlepšení retenční schopnosti krajiny a vodního režimu v této lokalitě, omezování vlivu povodní. Vybudováním nového rybníka došlo k zamezení vtékání zakalených přívalových vod do rybníka Březina na toku Šlapánka, dochází k zadržování nárazových přívalových vod.
Celkové náklady: 2 585 139 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 585 139 Kč
Celková výše podpory: 1 977 631 Kč
 
Příjemce: Vomela Milos
Místo realizace: Jihlava, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: VI. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 9030306
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.03508
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.