english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zkvalitneni nakladani s odpadem z vyroby prumyslovych nozu

Jednalo se o koupi zařízení, které zajišťuje úpravu (lisování) brusných kalů a ocelových třísek (součástí soupravy je vlastní briketovací lis a drtič ocelových třísek, které se přidávají do brusných kalů z důvodu lepší soudržnosti finálních ocelových briket). Instalována byla dále všechna doprovodná zařízení potřebná pro automatizovaný provoz technologie.
 

Celkově je zpracováváno cca 720 tun odpadu ročně (cca 30t brusných kalů a 30t ocelových třísek/měsíc). Celková kapacita zařízení je cca 1 125t/rok (1,5t/směnu). Společnost PILANA TOOLS Knives spol. s r.o. produkuje v souvislosti s výrobou dřevo a kovoobráběcích nástrojů značné množství brusných kalů (jedná se v podstatě o jemné ocelové piliny, které vznikají broušením oceli). Ty byly kontinuálně těženy z brusné kapaliny mechanickými elevátory, nebo magnetickými separátory. Zbytek řezné kapaliny, který v separátu (brusném kalu) zůstával, představoval po odtečení a okapání cca 20 až 30% celkové hmotnosti odpadu. A právě tento zbytek vlhkosti, tvořený vodou a řezným koncentrátem, zapříčiňoval nemožnost odpad odprodat hutím na zpracování jako druhotnou surovinu. Před realizací projektu se o likvidaci starala firma, která má pro příslušné aktivity potřebná oprávnění. Za službu likvidace odpadu bylo nutné platit, ale především byl odpad likvidován bez toho, že by představoval možnost efektivního druhotného využití. Kaly byly likvidovány metodou solidifikace či biodegradace a tímto způsobem zbaveny brusné kapaliny, vzniklý neplnohodnotný odpad byl skládkován, nebo přidáním do hlušiny se po potřebné homogenizaci stával součástí jejího objemu využívaného k terénním úpravám při stavbách silnic, dálnic ap. Existuje ale i jiný způsob úpravy produkovaného odpadu, který byl předmětem předkládaného projektu a je zejména mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Především nevyžaduje náročnou metodu likvidace a umožňuje znovuvyužití odpadů. Brusné kaly je možno lisovat do briket. Jednak se tím odstraňuje vlhkost až na minimální úroveň a tento obyčejný železný odpad (vzniklé brikety - klasifikován jako odpad "ostatní") pak představuje druhotnou surovinu pro opětné zpracování hutním způsobem. Vytěžená kapalina vzniklá při lisování je vrácena zpět do výrobního procesu broušení průmyslových nožů. Při lisování brusného kalu jsou do briket v poměru cca 1:1 přidávány ocelové třísky vzniklé při frézování základního tvaru nože, které zajistí dostatečnou soudržnost briket a usnadní jejich hutní zpracování pro druhotné využití.

Popisovaná technologie byla instalována ve stávajících výrobních prostorách realizátora projektu, který technologii také provozuje - ta se stala nedílnou součástí výrobní linky průmyslových nožů. Využité prostory jsou kolaudovány pro daný typ výroby a jsou žadatelem užívány na základě dlouhodobého nájmu.

Cíle projektu - Hlavním cílem projektu bylo zvýšení ekologičnosti výroby průmyslových nožů založené na: zajištění druhotného využití produkovaného odpadu, který byl doposud likvidován bez možnosti využití jako "druhotnou surovinu" a dále na eliminaci stávajícího procesu likvidace tohoto odpadu, který z důvodu likvidace brusných kalů měl taktéž částečně negativní dopad na ŽP. Dalším cílem bylo zvýšení efektivity celého výrobního procesu průmyslových nožů, kdy realizací projektu již nedochází k nákladné likvidaci odpadu specializovanými firmami, ale odpad je prodáván jako surovina hutím. Z tohoto důvodu má realizace projektu pozitivní dopad na ekonomiku žadatele po celou dobu provozování projektu.

Celkové náklady: 3 716 370 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 123 000 Kč
Celková výše podpory: 2 389 095 Kč
 
Příjemce: PILANA TOOLS Knives spol. s r.o.
Místo realizace: Kroměříž, Zlínský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: V. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8021224
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/08.02499
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.