english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Uspory energii v budovach ZS v Benesove

V budovách ZŠ v Benešově dojde k architektonickým a stavebně technickým úpravám, které mají za účel snížit spotřebu energie na vytápění základní a mateřské školy se stravovacím provozem.
 

Dojde k následujícím úpravám:

1) architektonické a stavebně technické řešení. Architektonické a stavební řešení jsou uvedeny v průvodní a souhrnné zprávě. Dispoziční řešení: Při stavebních pracích nebude do dispozičních řešení zasahováno. Objekty jsou přístupné přímo z upraveného terénu, tělocvična po vyrovnávacím schodišti. Do dispozičního uspořádání objektu nebude při stavebních pracích zasahováno

2) Stavebně technická část. Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno, dojde pouze k provedení klasického zateplovacího systému (např. STOMIX) na obvodových pláštích budov základní školy a stravovacího provozu. Dále dojde k výměně stávajících výplní otvorů na těchto budovách a zateplení stropů 2. NP podlaží. - při výstavbě budov budou dodržovány technologické postupy dodavatelů materiálu platné v době výstavby. Zemní práce, výkopy - nebude zasahováno. Základy - nebude zasahováno. Svislé nosné konstrukce - Stávající obvodové konstrukce základní školy a stravovacího provozu budou doplněny zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 120 a 140 m. Příčky - nebude zasahováno. Vodorovné konstrukce - do nosných konstrukcí nebude zasahováno - tepelná izolace v původním prostoru základní školy bude vložena mezi dřevěné hranoly 80/80 kladené křížem v osové vzdálenosti cca 800 mm, na které bude uložena pochutná vrstva dřevoštěpových OSB desek na pero a drážku. Schodiště - nebude zasahováno. Krov, střecha - do nosných konstrukcí a krytiny nebude zasahováno - mezi dřevěné nosníky v budově stravovacího provozu bude uložena tepelná izolace. Izolace proti vodě a radonu - nebude zasahováno. Tepelná a zvuková izolace - obvodové konstrukce objektu základní školy budou zatepleny fasádním polystyrenem ESP 70 f. v tl. 120 mm, ostění tl. min, 20 mm. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm do výšky vyznačené v projektové dokumentaci. - obvodové konstrukce objektu základní školy budou zatepleny fasádním polystyrenem ESP 70 f. v tl. 140 mm, ostění tl. min, 20 mm. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 120 mm - do podlahy původního prostoru základní školy bude vložena tepelná izolace ISOVER - ORSTROP tl. 80+80 mm - mezi dřevěné nosníky konstrukce krovu stravovacího provozu bude vložena tepelná izolace ISOVER - OESTROP tl. 160 mm. Podlahy - nebude zasahováno. Obklady - nebude zasahováno. Malby, nátěry - po provedení výměny oken budou vnitřní ostění a nadpraží opravena, provedena nová výmalba objektu, pro sjednocený vzhled nových a stávajících omítek. Nezateplované venkovní konstrukce budou opatřeny sjednocujícím nátěrem v barvě nové fasády. Truhlářské výrobky - všechny výplně otvorů na budově základní školy a stravovacího provozu budou nahrazeny novými plastovými (pěti-komorový profil) zasklené izolačním dvojsklem Ditherm s kmin = 1,1 W/m2k. Hlavní vstupní dveře do objektu budou z hliníkových profilů. Výplně otvorů doplněny vnitřními žaluziemi. - vnitřní parapety jsou navrženy z laminovaných desek - venkovní budou hliníkové, dle výrobce výplní. Klempířské práce - budou ponechány stávající, dojde pouze k jejich přemístění na novou fasádu. Předpokládá se jejich ponechání, vzhledem k jejich nepřístupnosti budou nahrazeny novým z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Podhledy - nebude zasahováno. Terénní úpravy, zpevněné plochy - nebude zasahováno.

Cíle projektu - hlavním cílem projektu Úspory energií v budovách ZŠ v Benešově je snížit spotřebu energie na vytápění základní školy a mateřské školy se stravovacím provozem a dále dosáhnout minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc uvedenou v tab. č. 9 ČSN 730540-2 (znění duben 2007). Dílčími cíli projektu jsou snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na otop, přispět k efektivnímu využívání energetických surovin a napomoci k celkovému zlepšení životního prostředí.

Celkové náklady: 8 029 873 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 263 110 Kč
Celková výše podpory: 4 473 643 Kč
 
Příjemce: OBEC BENESOV
Místo realizace: Blansko, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 3
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7005433
Číslo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/07.00167
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.