english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Zarizeni na upravu cistirenskych kalu

Projekt řešil kvalitnější zpracování kalů ze stávajícího předčištění odpadních vod u jatek masokombinátu. Doposud byly tyto kaly čerpány, resp. vyváženy na kalová pole, jejichž stav a provoz byl nevyhovující.

 

Celkově produkované surové kaly: 20,0 m3/den z toho: 10,0 m3/den - množství kalů z flotace, 5,0 m3/den - množství kalů ze stájových jímek, 5,0 m3/den - množství obsahů bachorů. Celkové množství odvodněných kalů po zavedení technologie odpovídá cca 10,0 m3/týden. Navržená technologie předpokládala zpracování kalů v akumulační nádrži o užitném obsahu 100 m3, do které se soustřeďovaly sedimentované kaly z flotace, kaly z jímek u stájí (kejda) a obsahy bachorů z hovězí porážky aj., v celkovém množství surových kalů cca 20,0 m3/den.

Akumulační nádrž ve tvaru kruhu byla provedena z vodostavebního betonu jako otevřená, o vnitřním průměru 6,0 m a užitné hloubce 4,0 m (celková hloubka nádrže je 4,5 m). Vlastní úprava kalů probíhá v samostatném zděném přízemním objektu umístěném vedle nádrže, o rozměrech 6,8 x 4,8 m a o světlé výšce 4,2 m. V akumulační nádrži bylo instalováno hyperboloidní míchadlo Hyper Classic HCRKO/2000-3,5-4,0, které celý obsah nádrže homogenizuje a zabraňuje usazování kalu na dně nádrže. Podle potřeb, jednou až dvakrát denně, je kal čerpán na šnekový lis (FAN PSS 1-520), umístěný pod stropem v objektu zpracování kalů. K čerpání se používá samonasávací rotační objemové čerpadlo TORNADO MB2. Zahuštěný kal z lisu se soustřeďuje v kontejneru o obsahu cca 9,0 m3 (kontejner se zaplní v průběhu jednoho týdne). Obsah sušiny odvodněného kalu činí 35-40 %. Lisovaný kal je následně odvážen k likvidaci jako sušina. Voda odtékající z lisu je vedena do centrifugy (separátor CCS 1.1 - 150), která zachycuje zbylé jemné nečistoty a kal, které prošly lisem, a odvádí do kanalizace.

Cíle projektu - Projekt řeší jednu z oblastí, která patří z pohledu dopadů zpracovatelského průmyslu na životního prostředí k těm nejproblematičtějším. Jeho obsahem není úprava ani likvidace tzv. rizikového materiálu z jatek, která je zajišťována ve smyslu zákona smluvně, prostřednictvím specializovaných firem, nýbrž povýšení stávající technologie zpracování a úpravy odpadních kalů masokombinátu. V obecné rovině lze za hlavní cíl projektu jmenovat zejména eliminaci negativních vlivů na životní prostředí v souvislosti s provozem masokombinátu. Toto spočívá v ekologičtějším způsobu likvidace kalů. Z pohledu společnosti je pak cílem zlepšení vlastní ekologické bilance a snížení znečištění, které sama společnost způsobuje a zefektivnění vynakládání finančních prostředků na likvidaci těchto kalů. Projekt, vzhledem ke svému charakteru, vytváří přímý finanční prospěch ani negeneruje příjmy. Jeho přínosem je pozitivní dopad do životního prostředí díky redukci množství produkovaných kalů a následně zjednodušení jejich likvidace (stávající stabilizovaný kal je nahrazen sušinou s nízkou biologickou aktivitou). Stávající kalová pole byla zlikvidována.

Celkové náklady: 6 596 920 Kč
Celkové uznatelné náklady: 5 536 422 Kč
Celková výše podpory: 4 235 362 Kč
 
Příjemce: ZRUD-MASOKOMBINAT PISEK CZ, a.s.
Místo realizace: Písek, Jihočeský kraj
Prioritní osa: 4
Výzva: I. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 7001424
Číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/07.00007
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.