english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova zelene pro krajinu

Projekt řeší obnovu zdevastovaných alejí na obecním hřbitově a kolem polní cesty, které tak ztrácely svou funkčnost jak z hlediska krajinotvorného a ekologického, tak také z hlediska estetického. Nejprve bylo nutno provést sanační probírky dřevin - odstranit náletové a poškozené dřeviny a ruderální porosty. Poté bylo potřeba ošetřit dřeviny určené k ponechání na stanovišti. Nakonec byla realizována výsadba nových dřevin-stromů a keřů. Následuje údržba výsadeb po dobu 5 let.

 

Cíle projektu - Globálním cílem je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Revitalizací aleje k Pavlínce, obnovou krajinného prvku a zlepšením druhové skladby přispět k posílení územního systému ekologické stability. U obnovy zeleně na hřbitově je cílem zajistit udržitelný rozvoj sídel a podporovat vznik zeleně blízké přírodě v sídelním prostředí, jakož také esteticky účinného prvku sídelní zeleně.

Celkové náklady: 2 245 467 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 168 424 Kč
Celková výše podpory: 1 843 161 Kč
 
Příjemce: Obec Bernartice
Místo realizace: Jeseník, Olomoucký kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012526
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.01826
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.