english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

oprava a odbahneni rybnika Helnik

Rybník má akumulační, retenční a krajinotvorný účinek s významnou biologickou funkcí. V podstatě se jedná o nebeský rybník - zdrojem vody jsou dešťové vody, jedná se o pramenní oblast jednoho z přítoku Lažinského potoka. Odtékající voda je přitokem rybníka Polepsil. Nádrž byla zabahněna, čimž byla velmi narušena její funkce. Hráz neurovnaná, přítok na požerák byl částečně rozpadlý. K obnově a zachování účelu a funkčnosti rybníka bylo zapotřebí provést odbahnění, opravu hráze a opravit nátok na požerák.
 

Revitalizace byla provedena při zachování všech ekologických funkcí rybníka. V přítokové části rybníka bylo navrženo litorální pásmo (25% z vodní plochy), pozvolné břehy i tůně umožňují růst vodních a mokřadních rostlin, čimž vznikly přiznivé podmínky pro rozmnožování a život obojživelníků a díky prohloubené tůni i možnost jejich přežití při vypuštění nádrže.

Cíle projektu - realizací stavby byly docíleny ekologické efekty: byly vytvořeny přiznivějsí podmínky pro život vodních živočichů vázaných na stojaté vody a jejich litorální zónu, došlo ke zvýšení druhové biodiverzity v okolí nádrže, značně se vylepšil vodní režim v okolí a zvýšila se ekologická stabilita území, došlo součastně ke zvýšení průměrných dispobilních zásob vody, výsadba břehových porostů z autochtonních dřevin zkvalitnila již existující porosty a zlepšila druhovou pestrost dřevin a rostlin, zvýšila se ekologická a estetická úroveň řešeného území, vznikl výraznější krajinotvorný prvek.

Celkové náklady: 778 855 Kč
Celkové uznatelné náklady: 778 688 Kč
Celková výše podpory: 661 884 Kč
 
Příjemce: Obec Zverkovice
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8011516
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01494
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.