english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Uprava vodotece a okoli mezi ulicemi Rozkosska a Havlickova

Záměr řeší úpravu v minulosti nevhodně regulovaného koryta bezejmenného pravostranného přítoku řeky Sázavy (ř.km 161,3 vtok) v úseku mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova v Havlíčkově Brodě do koryta přírodě blízkého typu s dostatečnou kapacitou, a to včetně dotčených pozemků. Projekt obsahuje úpravu koryta a jeho zkapacitnění pro průchod povodňových vln přírodě blízkým způsobem, snížení vodní a půdní eroze, výsadbu veřejné zeleně, pochoznou komunikaci s přemostěním, propustek a veřejné osvětlení.
 

Projekt řeší protipovodňová a revitalizační opatření. Bylo provedeno zkapacitnění koryta pro průchod větších povodňových vln, došlo ke zpomalení odtoku vody z území, ke zvýšení retenčních schopností krajiny (snížení půdní a vodní eroze) a k posílení biodiverzity v rámci lokality. Tato opatření mají kladný vliv na osídlení prostoru dalšími druhy rostlin a živočichů  a k posílení územního systému ekologické stability. Rovněž zde došlo k vytvoření zóny pro krátkodobou rekreaci v intravilánu.

Celkové náklady: 3 221 506 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 757 403 Kč
Celková výše podpory: 1 493 792 Kč
 
Příjemce: Mesto Havlickuv Brod
Místo realizace: Havlíčkův Brod, Vysočina
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8015276
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01643
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.