english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

VYSTAVBA MVN v k.u. Pokrikov

Malá vodní nádrž (MVN) se nachází severně od intravilánu obce v k.ú. Pokřikov v údolí Dolského potoka. Jednalo se o výstavbu nové nádrže s trvalým nadržením majícím za cíl vytvořit interakční prvek s vodní plochou. Při vtoku do nádrže jsou nyní dvě tůně a litorální pásmo, v okolí bylo provedeno zregenerování stávající zeleně i výsadba nových dřevin.

 

Vypouštění nádrže či vlastní transformační efekt retenčního prostoru je zabezpečen výpustným prefabrikovaným železobetonovým objektem s výtokovým otvorem DN 400 a požerákem zajišťujícím nastavení požadované úrovně hladiny stálého nadržení. MVN zadržuje vodu z Dolského potoka převážně při jarních zvýšených průtocích a příležitostně i vodu z drenážních systémů z východně položených okolních polí. 

Cíle projektu - Po realizaci MVN s částečným odstraněním a úpravou okolní zeleně, vytvořením litorálního pásma a dvou tůní nádrž slouží pro lepší zachycení vody v krajině, úpravu vodohospodářských poměrů, stabilizaci vsakovacích ploch a zvýšení biodiverzity v krajině. Nádrž slouží pro extenzivní chov ryb. Stavba vede ke zvýšení rozmanitosti biotopů v krajině.

Celkové náklady: 1 321 529 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 321 529 Kč
Celková výše podpory: 1 010 969 Kč
 
Příjemce: Smahel Jiri
Místo realizace: Chrudim, Pardubický kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8013656
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01782
 
Stav projektu: Výdaje projektu certifikovány
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.