english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova Komarovskeho rybnika

Bylo realizováno přírodě šetrné odbahnění s plným zachováním stávajících litorálních ploch.

 

Celkový objem odtěženého sedimentu činil 2 019 m3. Odtěžený sediment byl vyvezen na ornou půdu, kde byl využit k jejímu zúrodnění. Po odstranění nezdravých stromů a mladého náletu, vč. pařezů a kořenů, byla z hráze sejmuta humózní a porušená část. Odstraněna byla také neúnosná část podloží podél návodního líce. Následně byla hráz dosypána hutněnými vrstvami zeminy ze stanoveného zemníku. Před návodním lícem hráze byl zřízen těsnící koberec v délce 5 m. Nová šířka hráze v koruně je 4 m. Návodní líc byl upraven do sklonu 1:3 a vzdušný do sklonu 1:2,5. Návodní líc byl opatřen filtrační vrstvou a zpevněn v dolní části pohozem z drceného kameniva a v horní části kamennou rovnaninou na sucho. Nejvyšší část návodního líce, koruna a vzdušný líc byli zatravněny. V patě vzdušného svahu byl zřízen patní drén. Stávající nefunkční výpust byla nahrazena železobetonovým monolitickým otevřeným požerákem s odpadním potrubím z PVC, položeném na betonové desce a obetonovaném. Odpadní potrubí bylo ukončeno betonovým čelem. Odpad z výpusti byl v délce 2 m zpevněn dlažbou na cementovou maltu do betonu a ukončenou betonovým prahem. Přechod do zemního koryta byl zpevněn kamenným záhozem. Z důvodu zajištění odtoku z výpusti byl pročištěn tok pod hrází v délce 50 m. K požeráku byla zřízena ocelová lávka. V pravobřežním zavázaní hráze byl postaven boční bezpečnostní přeliv složený s přelivu, otevřeného skluzu a zpevněného odpadního koryta. Přeliv je betonový, pravá strana byla zpevněna dlažbou z lomového kamene. Skluz je tvořen betonovou deskou nad vyrovnávacím betonem a dno skluzu je zpevněno dlažbou z lomového kamene. Boční stěny skluzu jsou betonové, monolitické a z návodní strany  jsou také obloženy dlažbou z lomového kamene. Koryto pod skluzem v délce 3 m je zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. Přístupnost a bezpečnost zajišťuje ocelová lávka a zábradlí. Dále došlo k pročištění vodoteče nad rybníkem v délce 85 m, přičemž byly respektovány podmínky odborného posudku AOPK ČR z 6. 11. 2007.

Cíle projektu:
1) Zlepšit ekostabilizační a akumulační funkce rybníku, který je současně součástí regionálnálního biokoridoru ÚSES, přírodě šetrným odbahněním, které plně zachovává příbřežní partie a stávající litorální vegetaci. Realizace odbahnění přispěla ke snížení trofie vodní plochy. Snahou bylo omezit riziko masivního rozvoje vodního květu, kyslíkových deficitů a následných úhynů vodních organismů, ke kterým docházelo, přestože na rybníku se rybářsky nehospodaří. Zlepšení kvality vody také vytváří dobrý potenciál pro rozvoj druhově bohatých a z hlediska ochrany přírody hodnotných společenstev.

2) Zabezpečit stálou úroveň provozní hladiny. Docházelo totiž k dlouhodobému poklesu hladiny vody v rybníce způsobeném především průsaky hrází. V suchých obdobích docházelo ke skokovým poklesům a rychlé úbytky vody v rybníce, ve spojení s vysokou trofií vody, měly fatální dopady na vodní organismy.
3) Rekonstruovat technické objekty rybníku (hráz, požerák a bezpečnostní přeliv), které podmiňují dlouhodobé zachování rybníku a jeho důležitých funkcí (zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru, zajištění podmínek pro existenci a rozvoj vodních a mokřadních ekosystémů a organismů na ně vázaných, zadržení vody v krajině, omezování vlivu povodní, podpora samočistících procesů, vliv na mikroklima, estetická funkce, rekreace, apod.). Rekonstrukce také zabezpečila větší odolnost vodního díla při povodňových situacích.

Celkové náklady: 2 878 719 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 803 284 Kč
Celková výše podpory: 2 144 512 Kč
 
Příjemce: Neuman Miroslav
Místo realizace: Praha-západ, Středočeský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012546
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01840
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.