english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Obnova pamatne Knizeci aleje v Tachove

Projekt byl zaměřen na obnovu památné Knížecí aleje v Tachově, která byla vyhlášena v roce 1987 chráněným přírodním výtvorem a je součástí schváleného regionálního biokoridoru a částečně biocentra ÚSES. Počtem stromů se jedná o nejpočetnější alej Plzeňského kraje.

 

Aktivity projektu byly zaměřeny na provedení rekonstrukčních prací u dřevinných formací alejového typu pestrého složení autochtonních druhů stromů, které tvoří soubor chráněného značně přestárlého útvaru památných stromů. Obsahem projektu byla jednoznačně stabilizace prostoru. V rámci projektu bylo odstraněno 23 poškozených stromů, u kterých bylo nebezpečí ohrožení chodců či návštěvníků. Dále byla provedena obnova části aleje v celkové délce cca 1 km. Tato obnova spočívala v následujících opatřeních. Tam, kde byl dostatečný počet kvalitních náletových dřevin, byl preferován nejoptimálnější způsob zakládání a to zapěstováním hodnotných, dobře rostlých stromků v celkovém počtu 8 ks. Součástí zapěstování bylo odstranění méně hodnotných dřevin v okolí, které perspektivní jedince mohly poškodit a zeslabit v růstu. Na místech, kde byl tento způsob nepoužitelný nebo se jednalo o části, které z estetického hlediska ovlivnovali druhovou skladbou, bylo vysazeno 36 soliterních stromů místní provenience. Součástí projektu bylo rovněž provádění následné dvouleté péče o tyto stromy. V rámci projektu se uskutečnilo geodetické zaměření a zanesení údajů o všech stromech do digitálního plánu městského informačního systému. Svým počtem stromů, délkou aleje, krajinářskou a estetickou funkcí a návazností na historické objekty ve Světcích ja tato porostní skupina nejdůležitějších stromořadím ve městě a nejbližším okolí.

Cíle projektu - Globálním cílem projektu bylo zlepšení životního prostředí. Specifickým cílem posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím obnovy významného krajinného prvku - památné Knížecí aleje, který je součástí schváleného regionálního biokoridoru a částečně biocentra ÚSES. Cílem akce byla postupná náhrada a rekonstrukce celé kompozice útvaru alejového typu a zabezpečení perspektivního plnění ekostabilizačnlích funkcí i nadále, se záměrem udržení a dalšího posilování biodiverzity v rámci celé lokality a samozřejmě ke zlepšování stanovišních poměrů na prvcích ÚSES. Akce zlepšila zdravotní stav a věkovou skladbu počtem stromů nejpočetnější aleje v Plzeňském kraji.

Celkové náklady: 532 826 Kč
Celkové uznatelné náklady: 414 170 Kč
Celková výše podpory: 352 045 Kč
 
Příjemce: Mesto Tachov
Místo realizace: Tachov, Plzeňský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8014766
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.3.00/08.00712
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.