english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Podpořené projekty » Úplný přehled podpořených projektů

Úplný přehled podpořených projektů

Smoldus vodni a mokradni plochy v k.u. Ujezd u Brna

Obsahem projektu byla obnova vodní plochy v prostoru bývalé závlahové nádrže a využití okolních pozemků pro vybudování vodních a mokřadních biotopů, na které bylo celé zájmové území velmi chudé.
 

Obnova vodní nádrže řešila prohloubení stávající závlahové nádrže a vytvoření litorálního pásma po jejím obvodu. Plocha vodní hladiny nádrže je 8 070 m2.
Celková plocha nově vytvořeného mokřadního biotopu je 3 289 m2. Prostor kolem nádrže a mokřadu byl osázen dřevinami geobiocénů STG 2BC3-4 Ulmi-fraxineta a 2BD3 Fagi-guerceta tiliae. Celková plocha výsadby je 1 014 m2. Okolí biotopů bylo zatravněno.

Cíle projektu - Cílem projektu bylo obnovit vodní plochu v prostoru bývalé závlahové nádrže a využití okolních pozemků pro vybudování vodních a mokřadních biotopů. Realizací projektu byla posílena biodiverzita v rámci řešené lokality. Byl předpoklad rychlé kolonizace nově založených biotopů neboť se v lokalitě vyskytují zvláště chráněné druhy obojživelníků. Redukcí nepůvodních druhů dřevin a výsadba stanovištně vhodných dřevin přispěla ke zvýšení biologických kvalit krajiny a zlepší potravní a úkrytové možnosti bioty. Realizace vodních tůní a navazujících vegetačních úprav významně přispěla ke zvýšení ekologické stability území, retenční schopnosti krajiny, obnově krajinného rázu a posílení druhové diverzity území v současné intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde drobné stojaté vody jsou deficitním prvkem. Území bylo navrženo jako VKP Proskorky - lokalita s výskytem obojživelníků.

Celkové náklady: 3 921 948 Kč
Celkové uznatelné náklady: 3 729 802 Kč
Celková výše podpory: 3 170 331 Kč
 
Příjemce: Mesto Ujezd u Brna
Místo realizace: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Prioritní osa: 6
Výzva: II. vyzva OPZP
 
Akceptační číslo: 8012666
Číslo MSC2007: CZ.1.02/6.4.00/08.01519
 
Stav projektu: Projekt finálně uzavřen
Mezistav projektu:  Projekt není v žádném mezistavu.
 
Fotogalerie projektuPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.