english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » VIII. výzva - pro osy 2, 5 a 7 (uzavřena 7. 4. a 6. 3. 2009)

VIII. výzva - pro osy 2, 5 a 7 (uzavřena 7. 4. a 6. 3. 2009)

Osmá výzva OPŽP - pro osy 2, 5 a 7

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 8. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva se vztahuje na prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, na osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik a na prioritní osu 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 a 7 jsou přijímány od 9. února 2009 do 7. dubna 2009. Žádosti o podporu v rámci prioritních osy 5 jsou přijímány od 9. února 2009 do 6. března 2009.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008 . Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory: 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší


Podoblast podpory - 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (viz metodický pokyn Odboru ochrany ovzduší MŽP ČR), jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší


Podoblast podpory:
2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na
 • výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.
 • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší


Podoblast podpory: 2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 2.2 - Omezování emisí


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic,
 • rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů,
 • záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např. přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek).

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5. 1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na mezování průmyslového znečištění:
 • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:
 • vytvoření regionálního systému prevence závažných havárií,
 • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • vytvoření výukového a expertního centra REACH,
 • ytvoření celostátního informačního systému sběru a hodnocení znečištění životního prostředí.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Oblast podpory 7. 1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,
 • nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP ČR a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,
 • technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP ČR a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok.

Na tzv. „měkké projekty" lze čerpat z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Celý text 8. výzvy + hodnotící kritéria a přílohy ke staženíPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.