english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » VII. výzva (uzavřena 23. 2. 2009)

VII. výzva (uzavřena 23. 2. 2009)

Sedmá výzva pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí

08.12.2008
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 15. prosince 2008 do 23. února 2009.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.1 - Snížení znečištění vod


Podoblast podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Podporované aktivity:
  • Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
  • Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO.

Omezení v rámci výzvy: Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglomerace uvedené na seznamu   aglomerací v tabulce B1, B2, C1 a C2, který je přílohou Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, dle Usnesení  vlády ČR  ze dne  4. 2. 2008  č. 113. Aktualizovaný  seznam aglomerací k 26. 5. 2008 je nedílnou součástí této  výzvy.

Dále budou přijímány žádosti řešící aglomerace nad 2000  EO (viz. Aktualizovaný seznam aglomerací k 26. 5. 2008 je nedílnou součástí této  výzvy)   které byly v rámci 3. výzvy OPŽP písemně podány a nebyly schváleny.

V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek:
  • navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém (tzn. je technicky nezbytná pro napojení nového znečištění v rámci projektu),
  • objem rozpočtových nákladů  v žádosti o podporu  na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

Oblast podpory: 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody


Podporované aktivity:
  • Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel,
  • Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Důležitý je seznam aglomerací: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP, v sekci Dokumenty ke stažení.

Projekty jsou podporovány z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Úplný text VII. výzvy, Hodnotící kritéria pro VII. výzvu a seznam aglomerací ke stažení.

Doplňující informace z 1. 2. 2009.

Aktualizace seznamu aglomerací, který je nedílnou součástí VII. výzvy - zveřejněno 2. 2. 2009
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.