english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » III. výzva (uzavřena 19. 12. 2008)

III. výzva (uzavřena 19. 12. 2008)

Třetí výzva - podpora pro velké projekty v prioritní ose 1

Vyhlášené oblasti podpory: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (Prioritní osa č. 1) - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody pro tzv. velké projekty nad 25. mil. EUR.

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 3. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP)

  • Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 3. března 2008 do 19. prosince 2008.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou k podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 7/2007 ve znění Dodatku č. 1 včetně příloh. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.1 - Snížení znečištění vod

V rámci této oblasti podpory budou přijímány projekty, jejichž cílem je implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

Podoblast podpory: 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad 2000 EO
  • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství vsouladu splatnými předpisy ČR i EU,
  • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO,

Omezení v rámci výzvy: V rámci této kategorie budou přijímány pouze projekty řešící aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací ČR, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, konkrétní seznam aglomerací je nedílnou součástí vyhlášené výzvy.

V rámci této kategorie budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek:
- navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém
- objem rozpočtových nákladů na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích pod 2 000 EO
  • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1) v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
  • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty řešící aglomerace, vkterých jsou vsoučasné době odváděny odpadní vody kanalizačním systémem, který není zakončen ČOV nebo jiným odpovídajícím čištěním, přičemž příslušná obec má k tomuto způsobu zneškodňování odpadních vod platné povolení kvypouštění odpadních vod, resp. toto povolení má platnost alespoň do31.12.2007.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody


Podporované aktivity (typy projektů)
  • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel,
  • výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě vobcích nad 2000 obyvatel,
  • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu , tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a vpovodí vodního díla Nové Mlýny1).

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Dokumenty ke III. výzvě OPŽP

Zelená linka 800 260 500Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).
Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.czPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.