english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » IV. výzva (uzavřena 18. 12. 2009)

IV. výzva (uzavřena 18. 12. 2009)

Čtvrtá výzva OPŽP otevřena - podpora pro velké projekty v prioritní ose 2 a 3

25.07.2008
Vyhlášená výzva se vztahuje na podporu tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Žádosti jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP. Podmínky pro předkládání žádosti jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Všechny dokumenty jsou ke stažení na webu www.opzp2007-2013.cz v sekci Dokumenty ke stažení.
Žádosti budou přijímány pouze na pracovišti Státního fondu životního prostředí v Praze.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory: 2.1 - Zlepšování kvality ovzduší.

Podoblast podpory: 2.1.2 - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí prostřednictvím nových energetických systémů včetně CZT.

Oblast podpory: 2.2 - Omezování emisí

Podoblast podpory: 2.2.a - Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic.

Omezení v rámci výzvy pro prioritní osu 2: V oblasti podpory 2.2 budou přijímány pouze žádosti na zdroje znečišťování ovzduší, které jsou provozovány v teplárenském režimu (společná výroba elektřiny a tepla) a dodávají nebo budou dodávat minimálně 50 % tepla do veřejné distribuční sítě s tím, že do těchto 50 % se nezapočítávají dodávky tepla převyšující 35 tis. GJ/rok podnikatelským subjektům, kteří jsou zároveň jedním koncovým odběratelem. Předmětem podpory budou tedy pouze velké projekty, kdy daný zdroj dodává minimálně 50 % tepla pro domácnosti nebo pro malé
a střední odběratele z řad podnikatelských a nepodnikatelských subjektů. Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 může dosáhnout 300 mil. Kč.

Vhodní žadatelé v prioritní ose 2: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP - kapitola 3.2.6.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.


Podoblasti podpory:
  • 3.1.1 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE .
  • 3.1.2 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE.
  • 3.1.3 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE.

Omezení v rámci výzvy pro PO 3: Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.2 může dosáhnout 50 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.3 může dosáhnout 100 mil. Kč. V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.

Vhodní žadatelé v prioritní ose 3: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP - kapitola 3.3.6.

Text 4. výzvy, Hodnotící kritéria pro 4. výzvu + Příloha č. 1 k hodnotícím kritériím
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.