english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » VI. výzva (uzavřena 13. 11. 2008)

VI. výzva (uzavřena 13. 11. 2008)

Šestá výzva - podpora pro projekty v prioritní ose 1 a 6

15.09.2008
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 6. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1 a 6 jsou přijímány od 17. září 2008 do 13. listopadu 2008.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště (pro prioritní osu 6 na krajská střediska AOPK, ostatní na krajská pracoviště SFŽP) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory:

 • 1.1 - Snížení znečištění vod
 • 1.1.3 - Snížení znečištění způsobující eutrofizaci
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých ucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Podpora tvorby webového portálu zpřístupňujícího vhodné návrhy opatření pro veřejnost i žadatele o podporu,
 • biologická a technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k vodárenským účelům a ke koupání, přičemž pro povodí předmětné nádrže jsou již zpracovány studie pro komplexní vyhodnocení a řešení rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Projekty jsou přijatelné pouze v případě, že dílčí opatření v povodí nad nádrží byla již vyřešena nebo byla zahájena jejich realizace.

Tato výzva se nevztahuje na podporu technických opatření vedoucích k trvalému snížení vnosu nutrientů realizovaných na stávajících ČOV.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny
ve výši 0,5 mil. Kč.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory:

 • 1.3 - Omezování rizika povodní
 • 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
 • investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni a jejich zpřístupnění v Digitálním povodňovém plánu ČR a v Mapách záplavových území ČR 1:10 000. Podpora tvorby webového portálu zpřístupňujícího výstupy pro veřejnost i žadatele o podpory,
 • * investiční podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na protipovodňovou ochranu a plány oblasti povodí,
 • * vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

* Tato investiční podpora se v této výzvě vztahuje pouze na projekty, které se nachází ve vyjmenovaných povodích - Horní Opavy, Bečvy, Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny a Ploučnice. Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření, které MŽP v rámci těchto povodí provedlo.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil.Kč.


Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 1.3.2 - Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření


Podporované aktivity (typy projektů)
 • úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem,* realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách formou tzv. biotechnických opatření, v současně zastavěných územích obcí. V případě, kdy to charakter akce vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované akce, je možný přesah do nezastavěného území.
 • výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě.

* jedná se např. o odstranění migračních překážek a nahrazení kamennými skluzy, různými schodišťovými konstrukcemi; úplné či částečné odstranění opevnění koryt a morfologie intravilánového koryta; zvětšení či zachování průtočného profilu architektonicky hodnotnějším provedením sklonů břehů a břehových zdí; nahrazení nedostatečně členitého koryta kamenným dnem; vložení členité kynety pro běžné průtoky; sklápění zemních břehů koryta do mírnějších a proměnlivých sklonů; výstavba prvků přibližující vodní tok lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad hladinou, rekonstrukce starých brodů); otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy - povodňové parky; využití povodňových berem v korytech složených průřezů - jejich prohlubování na některých místech tvorba mokřin a tůní a doplnění městkou zelení; obnova meandrů; tvorba umělých postranních ramen, zátok; plošné snížení terénu nivy pro zlepšení odtékání velkých vod z města; v kombinaci s některým z uvedených opatření dále celkové úpravy příměstských potoků, příležitostně vystavěných průtokům z městských dešťových kanalizací - odstraňování jejich opevnění rehabilitace nivy odstraněním nevhodných stavebních objektů, navážek, skládek)

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny
ve výši 1 mil. Kč.

Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny
ve výši 150 mil. Kč.


Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory: 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na opatření
 • spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory: 6.2 - Podpora biodiverzity


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,
 • zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,
 • opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,
 • investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,
 • předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,
 • realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 • investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Oblast podpory: 6.3 - Obnova krajinných struktur


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 • zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
 • opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,
 • realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

Oblast podpory: 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),
 • opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Oblast podpory: 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,
 • zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,
 • výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,
 • odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

Oblast podpory: 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,
 • přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
 • provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,
 • vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,
 • realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů, zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES" ze dne 15.3.2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,
 • provedení inženýrskogeologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Omezení v rámci výzvy: Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt v oblasti podpory 6.6 jsou stanoveny ve výši 50 mil. Kč.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Celý text výzvy ke stažení
Hodnotící kritéria pro VI. výzvu
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.