english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů z Operačního programu životního prostředí


Akceptace
potvrzení formální úplnosti a přijatelnosti žádosti (projektu), umožňuje postoupení žádosti v procesu administrace k věcnému hodnocení žádosti (projektu);

BAT (bestavailabletechniques)
nejlepší dostupná technika a technologie;

Biodiverzita
biologická rozmanitost, různorodost;

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu
přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje;

Ekvivalentní obyvatel (EO)
je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den;

Emise
vypouštění škodlivých látek do vzduchu; měří se u zdroje znečištění, např. komínu;

Eutrofizace
je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor;

Finanční kontrola a auditní orgán OPŽP
Ministerstvo financí ČR - Centrální harmonizační jednotka a útvary interního auditu a kontroly MŽP;

Fotovoltaické systémy
systémy vyrábějící elektřinu ze sluneční energie;

Hodnocení projektu
fáze administrace projektů, která sestává z kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti a bodování projektů;

Imise
koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostředí, např. ve vzduchu; měří se v okolí zdroje znečištění.

Implementační dokument OPŽP
dokument obsahující podrobné informace o implementaci (realizaci) operačního programu a operační úrovni prioritních os a oblastech podpory; je důležitým podkladem pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci jejich projektových záměrů;

Individuální projekt
ad. Projekt Individuální;

Krajské pracovní skupiny
jsou ustanoveny na úrovni všech regionů NUTS III v ČR, členy jsou zástupci regionální správy, MŽP, SFŽP a dalších resortů. Vzhledem k detailní znalosti priorit a potřeb na regionální úrovni je vyjádření KPS důležitým podkladem při hodnocení Velkých projektů a je povinnou součástí žádosti Velkých projektů. U ostatních projektů se KPS vyjadřuje k již předloženým žádostem;

Kogenerační zařízení
zařízení na současnou výrobu elektřiny a tepla;

Monitorovací výbor OPŽP
ustaven pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování, též zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU;

Národní strategický referenčního rámec ČR
dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami Společenství a který určuje propojení mezi prioritami Společenství a národním programem členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé programy spolufinancované z rozpočtu EU (SF/CF). Je předmětem dialogu mezi členským státem a Evropskou komisí, která jej schvaluje v souladu čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;

Natura 2000
soustava chráněných území, kterou vytvářejí státy EU;

Oblast podpory
podrobnější členění prioritních os vymezující, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny;

Platební a certifikační orgán
Ministerstvo financí - Ústřední orgán státní správy, zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU; schvaluje kritéria pro výběr projektů, kontroly a monitorování, zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU;

Podoblast podpory
upřesnění oblasti podpory;

Pravidlo ,,deminimis"
výjimka ze zákazu veřejné podpory, veřejná podpora je povolena, pokud výše této veřejné podpory pro jeden podnik nepřesahuje ve třech po sobě jdoucích účetních období částku 200 000 EUR. S platností od 1.1.2010 je vedena evidence podpor de minimis v ,,Centrálním registru podpor malého rozsahu";

Prioritní osa
logické celky rozdělující Operační program Životní prostředí podle tematického zaměření;

Programový dokument OPŽP
dokument vymezující cíle a rámec podpory v rámci OPŽP na základě analýzy současné situace v oblasti životního prostředí ČR, vymezuje strategii pro řešení identifikovaných problémů, včetně provázání OPŽP s jinými strategickými dokumenty, charakterizuje jednotlivé prioritní osy, popisuje implementační opatření a definuje finanční zajištění;

Projekt
konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci OPŽP. Projekt je prezentován ve formě žádosti a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů příslušného opatření.
Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí V rámci OPŽP se rozlišují Individuální projekty a Velké projekty;

Projekt Individuální
projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady nepřesahují částku 50mil. €;

Projekt menšího rozsahu
projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové způsobilé náklady nepřesahují částku 1 mil. CZK a doba realizace je kratší než 1 rok;

Projekt Velký
projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 50 mil. € (čl. 39 Nařízení 1083/2006 /ES, který definuje možnost financovat Velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu).
Převod měn EURO a CZK se provádí dle měsíčního průměru kurzu ČNB (www.cnb.cz) platného 3 měsíce před podáním žádosti, tento kurz je rozhodující při zařazení projektu do kategorie Individuální, či Velký projekt;

Projekt vytvářející příjmy
pro účely OPŽP je definován jako jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu;

Příjemce podpory
subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Rozhodnutí o financování akce žádá Řídicí orgán o prostředky a přijímá prostředky předfinancování výdajů ze státního rozpočtu, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a prostředky národního financování;

REACH
nový systém kontroly chemikálií, který zajistí, aby se nejpozději do roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka;

Registrace akce
potvrzení o kladném rozhodnutí ŘO ve věci poskytnutí dotace z OPŽP a postoupení žádosti k následné administraci a podpoření, o registraci akce je vydán Registrační list, který obsahuje výchozí částku dotace a rámcové podmínky jejího poskytnutí;

Řídicí orgán OPŽP
MŽP (na základě usnesení vlády č. 175 ze dne 22. února 2006). Řídicí orgán je zodpovědný za provádění a realizaci celého operačního programu a deleguje výkony některých činností na SFŽP. Odpovídá za účinnost, správnost řízení a provádění operačního programu a za činnosti stanovené v článku č.60 „Obecného nařízení";

Řídicí výbor OPŽP
projednává zásadní otázky koncepce a realizace OPŽP a zajišťuje sledování provázanosti operačního programu s ostatními resortními politikami a doporučuje výběr projektů;

Směrnice MŽP č. 7/2007
v textu Příručky myšlena Směrnice MŽP č. 7/2007 pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - ad. www.sfzp.cz;

Termín dokončení (realizace projektu)
datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla (v případech, kde se na realizaci projektu nevyžaduje stavební povolení);

Termín zahájení (realizace projektu)
u stavebních projektů den předání staveniště podle protokolu o předání staveniště, u nestavebních projektů den uzavření Smlouvy o dílo;

Území vyžadující zvláštní ochranu
pro potřebu OPŽP to jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny (rozumí se obce ležící v části povodí Dyje nad vodním dílem Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u vodního díla Nové Mlýny);

Velký projekt
ad. Projekt Velký;

Veřejná podpora
o veřejnou podporu se jedná v případech, kdy jsou splněny všechny čtyři následující podmínky: podpora je poskytována formou dotace, zvýhodněné půjčky apod., podpora je poskytnutá členským státem EU nebo z veřejných zdrojů, podpora hrozící narušením hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání, podpora je poskytnuta v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Poskytnutí veřejné podpory je možné pouze podnikům, nikoliv jednotlivcům. Podrobněji viz ID OPŽP, kapitola 8.1;

Veřejné výdaje
výdaje, které pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004;

Veřejné výdaje celkové
souhrn všech veřejných výdajů vztahujících se k projektu;

Veřejnoprávní subjekt
subjekt, který je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, jenž nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a současně má právní subjektivitu a současně je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;

Výzvy pro podávání žádostí
definují šíři oblasti podpory, do které jsou žádosti přijímány, časový harmonogram a základní pravidla příjmu žádostí; jednotlivé Výzvy jsou zveřejňovány v tisku a na internetových stránkách SFŽP a MŽP;

Zprostředkující subjekt OPŽP
Státní fond životního prostředí ČR. Zajišťuje operativní provádění operačního programu. Odpovídá za implementaci a realizaci OPŽP v souvislosti s komunikací s příjemcem podpory, příjmem, kontrolou a hodnocením žádostí, kontrolou a monitoringem a dalšími procesy nezbytnými k dokončení a vyhodnocení projektů;

Způsobilé výdaje celkové
souhrn všech výdajů vztahujících se k projektu, které jsou vynaloženy v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OPŽP, jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí jeho rozpočtu, jsou řádně doloženy účetními doklady (tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým plánem, pokladním dokladem apod.), jsou prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory s výjimkou věcných příspěvků a jsou uskutečněny po termínu způsobilosti, kterým je datum akceptace žádosti na SFŽP (pokud není v ID OPŽP stanoveno jinak) - podrobněji viz ID OPŽP kapitola 5. U projektů generujících příjem nejsou způsobilými výdaji příjmy generované projektem;

Způsobilé veřejné výdaje celkové
část Způsobilých výdajů celkových, které jsou zároveň výdaji veřejnými;

Zvláště velké spalovací zdroje
spalovací zdroje s výkonem nad 50 MW;Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.