english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » V. výzva (uzavřena 10. 10. 2008)

V. výzva (uzavřena 10. 10. 2008)

Pátá výzva OPŽP - nabídka podpory pro projekty zkvalitnění nakládání s odpady a omezování průmyslového znečištění

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob - podnikatelů.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 a 5 jsou přijímány od 11. srpna 2008 do 10. října 2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou k podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Oblast podpory: 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady


Podporované aktivity (typy projektů):
 • integrované systémy nakládání s odpady:
  a) regionální systém pro využití bioodpadů,
  b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu (KO),
  c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje;
 • systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:
  a) systémy pro separaci a svoz odpadů,
  b) systémy pro separaci a svoz bioodpadů,
  c) sběrné dvory,
  d) překladiště a sklady KO,
  e) systémy pro separaci nebezpečných KO,
  f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;
 • zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů:
  a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi
  b) zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních" odpadů,
  c) zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů,
  d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů,
  e) zařízení na úpravu elektroodpadů,
  f) zařízení na úpravu stavebních odpadů,
  g) kompostárny,
  h) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů (spadají sem ty projekty zahrnující biofermentační nebo bioplynovou stanici, které slouží ke zpracování bioodpadů (minimálně 20% vsázky), tj. které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění),
  i) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení);
 • rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek:
  a) rekultivace starých skládek (stará skládka byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz staré skládky byl ukončen před účinností zákona č.238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona 238/1991 Sb.),
  b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Omezení v rámci výzvy: Nebudou přijímány projekty na realizaci speciálních zařízení na využití upraveného paliva z regionálních systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží


Podporované aktivity (typy projektů):
 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci;
 • realizace průzkumných prací, analýz rizik:
  a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
  b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo;
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou):
  a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod
  b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností
  c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.
  d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst
  e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu s výjimkou žádostí s využitím pravidla „de minimis".

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik

Oblast podpory: 5.1 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik


Podporované aktivity (typy projektů) -
omezování průmyslového znečištění:
 • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).
Podporované aktivity (typy projektů) - snižování environmentálních rizik:
 • vytvoření regionálního systému prevence závažných havárií,
 • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • vytvoření výukového a expertního centra REACH.

Omezení v rámci výzvy: U projektů, kterých se týká veřejná podpora, bude poskytnuta podpora dle pravidla de minimis nebo bude poskytnuta regionální investiční podpora dle příslušné platné blokové výjimky. Veškeré podporované aktivity musí být realizovány dodavatelsky, v souladu se zákonem č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Celý text výzvy ke stažení a Hodnotící kritéria pro V. výzvu
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.