english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » Část III. výzvy (uzavřena 5. 5. 2008)

Část III. výzvy (uzavřena 5. 5. 2008)

Část třetí výzvy (Prioritní osa 1 a osa 3)

Vyhlášené oblasti podpory: Udržitelné využívání zdrojů energie (Prioritní osa č. 3) - Projekty na realizaci příslušných opatření ve školách a školských zařízeních. Žádosti byly přijímány od 21. prosince 2007 do 31. ledna 2008.
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (Prioritní osa č. 1) - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody pro projekty do 25 ml. euro. Žádosti byly přijímány od 3. března 2008 do 5. května 2008 do 15 hodin.

 

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 3. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

 • Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 3 byly přijímány od 21. prosince 2007 do 31. ledna 2008.
 • Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 byly přijímány od 3. března 2008 do 5. května 2008 do 15 hodin.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou k podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 7/2007 ve znění Dodatku č. 1 včetně příloh. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.1 - Snížení znečištění vod

V rámci této oblasti podpory budou přijímány projekty, jejichž cílem je implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

Podoblast podpory: 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad 2000 EO
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství vsouladu splatnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO,

Omezení v rámci výzvy: V rámci této kategorie budou přijímány pouze projekty řešící aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací ČR, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, konkrétní seznam aglomerací je nedílnou součástí vyhlášené výzvy.

V rámci této kategorie budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek:
- navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém
- objem rozpočtových nákladů na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích pod 2 000 EO
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1) v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty řešící aglomerace, vkterých jsou vsoučasné době odváděny odpadní vody kanalizačním systémem, který není zakončen ČOV nebo jiným odpovídajícím čištěním, přičemž příslušná obec má k tomuto způsobu zneškodňování odpadních vod platné povolení kvypouštění odpadních vod, resp. toto povolení má platnost alespoň do 31. 12. 2007.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody


Podporované aktivity (typy projektů)
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě vobcích nad 2000 obyvatel,
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu , tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a vpovodí vodního díla Nové Mlýny1).

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


Podoblast podpory: 3.2.1. - Realizace úspor energie

Podporované aktivity (typy projektů)
 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní),
 • implementace měřící a regulační techniky vsystémech vytápění a chlazení.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Budou přijímány pouze projekty na realizaci příslušných opatření ve školách a školských zařízeních, které jsou zřízeny dle zákona č. 561/2004 Sb.

1) Povodí vodního díla (dále jen „VD") Nové Mlýny - rozumí se obce ležící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Zařazení povodí vodního díla Nové Mlýnydo oblasti se zvláštní ochranou dáno Usnesením vlády České republiky ze dne 6. května 2002č. 456 „Zpráva o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje".

Text III. výzvy ke stažení

Zelená linka 800 260 500Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).
Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.