english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Prioritní osa 7

Prioritní osa 7

Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

null

Chcete poskytovat osvětu v oblasti životního prostředí? Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2007-2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 42 miliony eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden.  

Podporované oblasti

  • Oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy, organizační složky státu. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici v sekci Nabídka podpory. Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory, budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Jak postupovat

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Výše podpory

  • Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Dotace ze státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Podmínkou je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele minimálně ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

Typy podporovaných projektů

  • Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů center a poraden, objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy.
  • Technické vybavení center a poraden investičního charakteru.
  • Tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje

ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP. Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Základní poradenské služby zdarma

null

Informační leták - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

- ke stažení (pdf)Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.