english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Prioritní osa 6

Prioritní osa 6

Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

null

Máte zájem revitalizovat vodní tok či nádrž, obnovit zeleň ve vaší obci nebo ji zajistit proti vodní či větrné erozi? Chcete chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů? Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2007-2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 600 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000.
 • Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity.
 • Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.
 • Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny.
 • Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.
 • Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici v sekci Nabídka podpory. Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory, budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Výše podpory

Dotace do výše maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. U vybraných typů opatření až do výše 100 %.

Jak postupovat

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele.
Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Typy podporovaných projektů

Implementace a péče o území soustavy NATURA 2 000

 • Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura 2000.

Podpora biodiverzity

 • Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 • Zajišťování péče o chráněná území.
 • Opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody.
 • Regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů.
 • Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů.
 • Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích.
 • Opatření k minimalizaci škod způsobených ohroženými druhy živočichů.
 • Studie zprůchodnění migračních překážek.

Obnova krajinných struktur

 • Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.).
 • Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2 000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi.

Optimalizace vodního režimu krajiny

 • Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů.
 • Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.
 • Opatření obsažená v plánech oblastí povodí.
 • Zpracování studií podélných revitalizací toků a niv.

Podpora regenerace urbanizované krajiny

 • Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.
 • Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2 000.

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti

 • Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření.
 • Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod.
 • Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Biodiverzita - biologická rozmanitost, různorodost.
Natura 2000 - soustava chráněných území, kterou vytvářejí státy EU.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Základní poradenské služby zdarma

null


Informační leták - Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

- ke stažení (pdf)Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.