english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Prioritní osa 5

Prioritní osa 5

Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizikChcete vybudovat informační systém o znečišťování životního prostředí pro obyvatele? Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2007-2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 60 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podpory je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

Podporované oblasti

  • Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní organizace, státní podniky, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty nebo obchodní společnosti, správci povodí a vodních toků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby.
Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte Implementačním dokumentu.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici v sekci Nabídka podpory. Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory, budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Jak postupovat

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Výše podpory

  • Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu Kč.

Typy podporovaných projektů

Omezování průmyslového znečištění

  • Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností.
  • Technologie pro monitoring a omezování průmyslového znečištění.
  • Vytvoření regionálního informačního systému prevence závažných havárií.
  • Výstavba a rekonstrukce zařízení pro snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií.
  • Budování infrastruktury pro program REACH.

Slovníček pojmů

BAT (best available technology) - nejlepší dostupná technika a technologie.
Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.
REACH - nový systém kontroly chemikálií, který zajistí, aby se nejpozději do roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.

Základní poradenské služby zdarma

null

Informační leták - Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

- ke stažení (pdf)Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.