english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Prioritní osa 4

Prioritní osa 4

Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

null

Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené můžete řešit vybudováním sběrného dvora, třídírny odpadů, využitím odpadů nebo výstavbou kompostárny. Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2007-2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 776 milionů eur z Fondu soudržnosti. Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady.
 • Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží. 

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici v sekci Nabídka podpory. Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory, budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Jak postupovat

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Výše podpory

 • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR nebo státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionu korun.

Typy podporovaných projektů

Integrované systémy nakládání s odpady

 • Regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu
 • Zařízení na energetické využití komunálního odpadu

Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady

 • Systémy pro svoz a separaci odpadů a bioodpadů
 • Sběrné dvory a sklady komunálního odpadu
 • Systémy pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a zdravotnických odpadů

Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci

 • Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi
 • Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, elektroodpadů, stavebních odpadů atd.)
 • Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů
 • Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů
 • Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení)

Rekultivace a odstranění skládek

 • Rekultivace starých skládek
 • Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích

Odstraňování starých ekologických zátěží

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
 • Realizace průzkumných prací, analýz rizik
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Základní poradenské služby zdarma

null

Informační leták - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží odstraňování starých ekologických zátěží

- ke stažení (pdf)Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.