english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Prioritní osa 3

Prioritní osa 3

Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

null 
Uvažujete o vytápění, ohřevu teplé vody nebo výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů? Anebo o zateplení budovy? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou v letech 2007-2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 673 milionů eur z Fondu soudržnosti. Cílem podpory je snížit spotřebu energie, zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny a využit odpadní teplo.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.
 • Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi.
Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici v sekci Nabídka podpory. Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory, budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Jak postupovat

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Výše podpory

 • Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu korun.

Typy podporovaných projektů

Výroba tepla

 • Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Výroba elektřiny

 • Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren.
 • Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou).

Maximální výše dotace může činit 20 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 50 milionů korun.

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice.
 • Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Maximální výše dotace může činit 40 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 100 milionů korun.

Realizace úspor energie

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.

Využívání odpadního tepla

 • Aplikace technologií na využití odpadního tepla.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP. ent je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.
Kogenerační zařízení - zařízení na současnou výrobu elektřiny a tepla.

Základní poradenské služby zdarma

null

Informační leták - Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

- ke stažení (pdf)Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.