english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Prioritní osa 2

Prioritní osa 2

Dotace pro zlepšování kvality ovzduší

null

Chcete přejít na ekologické vytápění či instalovat zařízení pro záchyt emisí nebo prachových částic vypouštěných do ovzduší? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou v letech 2007-2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 634 milionů eur z Fondu soudržnosti. Cílem podpory je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší.
 • Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodnikatelské subjekty, zejména obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, státní organizace, organizace a subjekty vlastněné obcemi, neziskové organizace. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici v sekci Nabídka podpory. Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory, budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Jak postupovat

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostía poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Výše podpory

 • Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

Typy podporovaných projektů

Zlepšování kvality ovzduší

 • Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje.
 • Rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.
 • Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků a náhrady spalovacích zdrojů ve stávajících objektech.

Omezování prašnosti

 • Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.

Systémy sledování imisní zátěže

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší.
 • Tvorba a aktualizace databází určených pro hodnocení kvality ovzduší.

Omezování emisí

 • Rekonstrukce spalovacích zdrojů pro snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku a síry nebo tuhých znečišťujících látek.
 • Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem jejich snížení.
 • Opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku a těkavých organických látek do ovzduší.
 • Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména oxidů dusíku a síry, prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu.
 • Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku nebo prachových částic a současně zvýšení stávajících nebo vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP. Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.
Emise - vypouštění škodlivých látek do vzduchu; měří se u zdroje znečištění, např. komínu.
Imise - koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostředí, např. ve vzduchu; měří se v okolí zdroje znečištění.

Zvláště velké spalovací zdroje - spalovací zdroje s výkonem nad 50 MW.

Základní poradenské služby zdarma

null

Informační leták - Dotace pro zlepšování kvality ovzduší

- ke stažení (pdf)Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.