english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Prioritní osa 1

Prioritní osa 1

Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní

null 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2007-2013 připraveny prostředky ve výši téměř 2 miliard eur pro projekty na zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na snížení obsahu nebezpečných látek ve vodách a na snížení rizika povodní, např. na výstavbu či rekonstrukce čístíren vod, kanalizací, úpraven vod.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod.
 • Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody.
 • Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro konkrétní oblast podpory. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány v sekci Nabídka podpory.

Jak postupovat

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Výše podpory

 • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Podmínkou je spolufinancování z veřejných zdrojů.

Typy podporovaných projektů

Snížení znečištění z komunálních zdrojů

 • Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a v aglomeracích pod 2 000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
 • Výstavba a rekonstrukce kanalizací sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO a v aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Snížení znečištění z průmyslových zdrojů

 • Technická opatření ke snížení vypouštění zvlášť nebezpečných látek z průmyslových zdrojů znečištění.

Snížení znečištění způsobující eutrofizaci

 • Biologická a technická opatření na snížení eutrofizace povrchových vod, včetně tvorby digitálních mapových podkladů v oblasti rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod.

Komplexní monitoring

 • Budování a podpora systémů sledování, zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod.
 • Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti vod.

Zlepšení jakosti pitné vody

 • Výstavba a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel, výstavba a rekonstrukce rozvodných sítí pitné vody sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel a v obcích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Protipovodňová opatření

 • Budování a modernizace systému předpovědní a hlásné povodňové služby a výstražných systémů ochrany před povodněmi.
 • Investiční podpora zpracování digitálních povodňových plánů a mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni.
 • Úprava koryt přírodě blízkým způsobem v současně zastavěných územích obcí, výstavba poldrů.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou defi nici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.Ekvivalentní obyvatel (EO) - je defi nován produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den.
Eutrofizace - je proces obohacování vod o živiny, zejména o dusík a fosfor.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP. Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.
Území vyžadující zvláštní ochranu - pro potřebu OPŽP se jím rozumějí národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy NATURA 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a povodí vodního díla Nové Mlýny (vybraná část povodí Dyje nad vodním dílem Nové Mlýny, povodí Svratky, povodí Jihlavy, povodí Oslavy, povodí Jevišovky a část ležící přímo u vodního díla Nové Mlýny).

Základní poradenské služby zdarma

null

Informační leták - Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní

- ke stažení (pdf)Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.