english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Ukázky realizovaných projektů

Ukázky realizovaných projektů

Název projektu: 
Prioritní osa: 
Kraj: 
Okres: 
 

Modernizace technologického parku na zpracování odpadu, LB, spol. s r. o.

Modernizace technologického parku na zpracování odpadu, LB, spol. s r. o. Projekt byl zaměřen na pořízení nového třídiče pro třídění a recyklaci stavebního odpadu a na zařízení pro manipulaci s těžkým stavebním odpadem.

Zeleň v obci Přišimasy

Projekt je zaměřen na obnovu zeleně v obci Přišimasy. Plochy navržené k regeneraci krajiny představují významná prostranství tradičních jader tří historických sídel - Přišimasy, Horka a Skřivany a jsou nejfrekventovanější a nejviditelnější části obce (např. náves, prostranství kolem MŠ a památníku v obci, prostranství kolem kostela, prostranství u křížku).

Protipovodňová ochrana obce Vlkoš

Projekt obsahuje 1. etapu drobných protipovodňových opatřeních: SO 01 ochranná hráz pod hřbitovem a SO 02 drobný poldr pod "Krejtíky".

Oprava a odbahnění rybníka v Hostačově

Předmětem projektu bylo odbahnění Hostačovského rybníka, oprava narušeného návodního líce tělesa hráze a funkčních objektů - požeráku a bezpečnostního přelivu pro zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků přes profil hráze a manipulaci s vodou v rybníku, vytvoření podmínek pro zvýšení druhové diverzity.

Obnova retenční nádrže Klokočka v k.ú. Bílá Hlína

Předmětem projektu je obnova retenční vodní nádrže pro zabezpečení ochrany vodní nádrže na průtok velkých vod, zajištění manipulace se stálými průtoky a zvýšení retenční schopnosti nádrže.

Malá vodní nádrž Hlásná, Český Krumlov

Malá vodní nádrž Hlásná, Český Krumlov Obsahem projektu je výstavba malé vodní nádrže v mělké terenní depresi s malým podélným sklonem, kde tak dochází k rozlivu vody do plochy. Výstavbou nádrže došlo k revitalizaci území, neboť stávající stav byl ekologicky neuspokojivý (odvodněný pozemek v degradované nivě na orné půdě). Součástí projektu byla revitalizace zatrubněného přítoku výstavbou tůní a výsadbou doprovodné zeleně.

Oprava a odbahnění rybníka Obecník

V místě zaneseného rybníka Obecník v obci Znětínek byly odtěženy bahnité nánosy (plocha cca 0,35 ha). Vznikly mělká litorální zóna (cca 200 m2) a oddělený mokřadní prostor (cca 250 m2). Zároveň byla realizována nezbytná oprava výpusti a hráze.

Energetické úspory na budově Hasičské zbrojnice, Větřkovice

Projekt řešil realizaci energetických úspor na budově Hasičské zbrojnice, kterou vlastní obec Větřkovice. Energetický audit, který byl zpracován na vlastní konstrukce budovy a její energetické hospodářství zhodnotil stávající stav budovy. Rozvody tepelné energie vykazovaly velké ztráty, příprava TUV bylo nehospodárná. Tepelně technické vlastnosti stávajících konstrukcí předmětu EA ve většině případů nesplňovaly požadavky na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukce dle ČSN 730540. Budova byla klasifikována jako velmi nehospodárná.

Odbahnění Lukavického rybníka

Projekt řeší rekonstrukci malé vodní nádrže v pramenní části povodí na okraji intravilánu osady Lukavice. Byla provedena obnova výpustného a bezpečnostního zařízení, úprava hráze a odstranění sedimentů.

Ohnišťovice - čištění rybníka a oprava hráze

Ohnišťovice - čištění rybníka a oprava hráze Projekt řeší odstranění sedimentu ze zátopové plochy rybníka. Vlivem značného nánosu došlo ke snížení retenční schopnosti vodního díla. Sediment byl posouzen z hlediska nezávadnosti a byla kostatována jeho vhodnost pro aplikace na zemědělské pozemky nebo na využití ke kompostování. Sediment byl aplikován na ornou půdu v k.ú. Ohnišťovice.
Počet nalezených projektů - 871, zobrazeny projekty od 1 do 10
<< < 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.