english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro žadatele » Jak podat žádost

Jak podat žádost

Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými oblastmi a podoblastmi a zároveň i veškerými podmínkami programu, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek a z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat. Doporučujeme seznámit se s pravidly obecnými a dále specifickými pro danou oblast/podoblast podpory.
Žadatel se při přípravě žádosti musí řídit těmito závaznými dokumenty:
 • Programový dokument Operačního programu Životní prostředí
 • Implementační dokument OPŽP,
 • Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR (v aktuálním znění)
 • Výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou Výzvu)
 • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory
 • Metodika zadávání veřejných zakázek
Pro usnadnění vyřizování žádosti jsou pro žadatele k dispozici další, informativní dokumenty:
 • Příručka pro žadatele
 • Manuál nejčastějších chyb a omylů konečných příjemců
 • a další relevantní dokumenty uveřejněné na těchto webových stránkách.

Všechny uvedené dokumenty jsou v aktuálním znění k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Stručné představení jednotlivých dokumentů

Programový dokument OPŽP definuje obecný rámec pro přípravu projektů se zaměřením na zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí. Jeho znění schvaluje Evropská komise. Implementační dokument představuje základní dokument a důležitý podklad pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při formulaci jejich projektových záměrů. Implementační dokument připravil SFŽP, který byl k tomuto pověřen Řídícím orgánem, tj. Ministerstvem životního prostředí. Fond může Implementační dokument OPŽP v průběhu období 2007 - 2013 aktualizovat podle momentálních potřeb. Poslední verzi vždy najdete na webových stránkách SFŽP. Implementační dokument je členěn do dvanácti kapitol. Mezi nejdůležitější patří:
 • Prioritní osy a oblasti podpory
 • Indikátory a jejich kvantifikace
 • Způsobilé výdaje
 • Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti
 • Finanční plán a řízení
 • Implementační uspořádání

Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP upravují základní přístupy k poskytování finančních prostředků. Jejím cílem je vytvořit rámec administrace celého projektového cyklu.

Dokumenty k problematice veřejné podpory jsou v sekci veřejná podpora.

Metodiku zadávání veřejných zakázek a Manuál nejčastějších chyb a omylů konečných příjemců najdete v sekci Další dokumenty pro řádnou administraci projektů.

Obecné podmínky pro podání žádosti

Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:
 • Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána.
 • Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí.
 • Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU.
 • Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých podoblastí podpory (viz Implementační dokument OPŽP).
 • Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP.
 • Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy.
 • Typ žadatele odpovídá definovanému typu žadatele pro příslušnou podoblast podpory.
 • Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z ERDF, resp. FS a dále dle územně specifického zaměření některých podoblastí podpory.
 • Splnění definovaných min./max způsobilých výdajů dle jednotlivých oblastí (podoblastí) podpory.
 • Žádost je předložena (podána) na vzorovém formuláři žádosti (resp. formuláři žádosti velkých projektů) s příslušnými přílohami.
 • Žádost je předložena na místně příslušné krajské pracoviště SFŽP podle místa realizace akce, velké projekty s rozpočtem nad 25 mil. eur se předkládají přímo na centrálu SFŽP. Pro prioritní osu 6 jsou podacími místy i místně příslušná krajská střediska AOPK.
 • Formálně úplná žádost je podaná v předepsaném termínu (platí pro individuální projekt) - termíny jsou uvedeny v příslušné (konkrétní) výzvě k podání žádostí.
 • Žádost je předložena před termínem zahájení realizace projektu, pokud není v textu konkrétní výzvy uvedeno jinak.
 • Oznámení zadávacího řízení musí být uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem, pokud není v textu konkrétní výzvy uvedeno jinak.

Žádost je považována za kompletní, pokud je vyplněna úplnými údaji a doložena veškerými požadovanými doklady.

Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Doporučujeme proto žádosti podávat v čas, aby Fond měl dostatek času vyzvat žadatele k odstranění případných formálních nedostatků.

Elektronické prostředí pro žadatele - BENE-FILL
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.